Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

VA i Hansarp/Skärsboda

Kontaktuppgifter: 
Projektledare:
Andreas Johansson, WSP, tel 070-217 54 70, mail andreas.johansson@wspgroup.se

Projektadministratör:
Gunilla Fransson tel 0380-51 70 35, mail gunilla.fransson@nav.se

Aktuellt: Dokument:

Information maj 2019

Till fastighetsägare med fritidshus:

Det finns lösningar med dräneringsventiler för sommarhus, så att vattenmätaren inte fryser på vintern. Kontakta din VVS-firma för mer information.

När det gäller övergång mellan eget avlopp och kommunalt VA, finns det möjlighet att starta upp ett tillfälligt latrinabonnemang. Kontakta NAVs Kundservice vid behov.

Informationsmöte 13 mars 2019

Informationsmötet var välbesökt och information lämnades av både NAV, Samhällsplaneringskontoret och Citynätet.

Presentationerna samt mötesanteckningarna hittar du nedan.
Aktuella blanketter hittar du till höger.

application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation Presentation NAV (8,01 MB)

application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation Presentation SPK (889,00 kB)

Information februari 2019

Nu pågår förberedelser för att du som fastighetsägare ska kunna ansluta dig till kommunalt VA i Hansarp/Skärsboda med början i maj 2019.

Grävarbetena är färdiga, en viss återställning återstår när snön försvunnit. Provtryckning och provtagning har skett, vi väntar på resultaten.

Onsdag 13 mars kommer vi att bjuda in till ett informationsmöte i Stadshuset, Nässjö. En separat inbjudan kommer att skickas ut runt 1 mars tillsammans med information som vi också kommer att gå igenom på mötet, t ex en "lathund" för alla steg i processen att ansluta sig, servisanmälan, bygganmälan, kontrollplan. Vissa dokument kommer också att finnas här på hemsidan. På mötet kommer också Citynätet att informera om fiberanslutning. Även Samhällsplaneringskontoret kommer att delta i mötet.

Innan påkoppling kan ske ska fakturan vara betald. Fakturan skickar vi ut i början av april med förfallodag 30 april, tillsammans med brev om förbindelsepunkt och karta.

Veckobrev vecka 51

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Veckobrev vecka 51 (50,50 kB)

Veckobrev vecka 50

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Veckobrev v 50 (50,81 kB)

Veckobrev vecka 49

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Veckobrev V49 (50,70 kB)

Veckobrev vecka 48

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Veckobrev v 48 (50,72 kB)

Veckobrev vecka 47

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Veckobrev v 47 (50,70 kB)

Veckobrev vecka 46

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Veckobrev v 46 (50,56 kB)

Veckobrev vecka 45

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Veckobrev v 45 (50,47 kB)

Veckobrev vecka 44

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Veckobrev v 44 (50,33 kB)

Veckobrev vecka 43

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Veckobrev v 43 (50,28 kB)

Veckobrev vecka 42

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Veckobrev v 42 (50,18 kB)

Veckobrev vecka 40

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Veckobrev v 40 (50,19 kB)

Veckobrev vecka 39

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Veckobrev v 39 (50,10 kB)

Veckobrev vecka 38

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Veckobrev v 38 (50,19 kB)

Veckobrev vecka 37

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Veckobrev v 37 (49,38 kB)

Veckobrev vecka 35

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document veckobrev v 35 (49,52 kB)

Veckobrev vecka 22

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document veckobrev v 22 (48,98 kB)

Veckobrev vecka 20

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Veckobrev v 20 (49,70 kB)

Veckobrev vecka 18

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Veckobrev v 18 (49,83 kB)

Veckobrev vecka 17

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Veckobrev v 17 (50,14 kB)

Veckobrev vecka 16

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Veckobrev v 16 (52,43 kB)

Information vecka 16

NAV kommer att göra ett sommaruppehåll i området under juni-augusti, i samråd med samfälligheten. Under den tiden kommer inget arbete att ske i samfällighetsområdet.

Vi kommer att gräva i området fram till 15 maj, därefter sker inga djupa grävningar eller sprängningar, utan vi kommer att jobba med återställning fram till 1 juni. Vi kommer också under den tiden att förbereda den provisoriska vägen och skogsvägen inför hösten. Se bifogad karta med uppdaterad info om de olika etapperna. Den 1 september räknar vi med att starta höstens arbete.

NAV vill tacka alla i området för visad hänsyn och förståelse för vårt arbete samt de synpunkter som kommit in till oss.

application/pdf Karta etapper (2,39 MB)

Uppdaterat 2018-04-20

Information om förläggning av vattenledning i sjön Stensjön

I samband med utbyggnad av vatten och avlopp till Skärsboda –Hansarp kommer vi att lägga en ny vattenledning genom Stensjön. Ungefärlig förläggning framgår av bifogad karta. Arbete med vattenledning kommer att innebära en del schaktning vid landfästen, provisorisk väg och båttrafik på sjön. Framkomligheten på Skärvövägen blir tidvis begränsad och kortare tider kommer vägen att vara avstängd. 

Under tiden vattenledningen läggs ut i sjön kommer den ligga flytande och därmed hindra båttrafik, som mest tvärs över sjön, en tid innan den sänks ner på botten. Arbetet kommer att pågå under perioden 30 april-12 maj.

Första veckan, v.18, pågår arbete med att ordna landfästen och provisorisk väg utmed grönområdet vid sjöns utlopp.

Andra veckan, v.19, pågår arbete med att koppla ihop vattenledningen, dra ut den i sjön och med hjälp av vikter och vatten sänka den och lägga den tillrätta på botten. Arbetet sker med hjälp av båtar. Arbetet kan även komma att pågå under helgen v. 19, Kristi Himmelsfärdshelgen.

Frågor kan ställas till Nässjö Affärsverk, vx 0380-517000
Sigvard  Zachrisson  070-6010741
Alexander Björkegren  0380-517137

application/pdf Karta (1,04 MB)

Uppdaterad 2018-04-12

Information vecka 15

Styrgruppen har haft möte idag måndag och bl a beslutades att vi kommer att kalla till ett möte med referensgruppen den 19 april för att diskutera tidplanen för den fortsatta utbyggnaden.

Följande personer är med i referensgruppen: Margareta och Christer Währborg, Lennart Dahlrot, Joachim Winther, Anya Johansson, Jan-Olof Krona, Karl-Evert Karlsson.

Uppdaterad 2018-04-09

Informationsmöte 20 mars

På tisdagens informationsmöte diskuterades de olika etappindelningarna och en redogörelse gjordes för nuläget. Önskemålet om att tidigarelägga Bofinksvägen samt några andra omprioriteringar kom fram under mötet, och Entreprenadavdelningen tar med sig synpunkterna och tittar på dessa.

NAV fick in synpunkter på skyltning, avspärrningar och återfyllning, den kritiken tar vi till oss och ser över så att det blir så lite olägenheter som möjligt under arbetets framdrift i området.

En tillfällig väg kommer att öppnas i april, något som innebär transporter med grus i området under färdigställandetiden.

Två tillfälliga parkeringsplatser kommer att upprättas i området, och vi ska undersöka om vi vid vissa tider kan placera ut sopkärl för att underlätta sophämtningen.

Återfyllning sker nu vartefter vi förflyttar oss. Det slutliga återställandet kommer att ske när allt är klart. Återställning ska ske till minst befintligt skick.

Inför våra byggmöten kommer en dialog att ske med referensgruppen. 
Snabb info till boende i området kan läggas direkt i brevlådorna, till övriga skickas brev. Information sker även på hemsidan.

Uppdaterad 2018-03-29

Information och inbjudan

Grävning

Vid årsskiftet påbörjades schaktarbetena för VA-utbyggnaden i området. Arbetet pågår just nu  med två grävlag, ett lag som gräver på tillfartsvägen för området och ett lag inne i området.Arbetet fortskrider i stort sett som planerat. Det har varit en del berg men inget som än så länge påverkar sluttiden, som preliminärt är juni 2018 för grävningar och förläggning av ledningar, fiber och  en del elkablar. Under tiden som arbeten pågår kan det under vissa perioder vara problem att ta sig fram. NAV gör sitt bästa för att se till så att boende kan komma till sina fastigheter.

Vid Talgoxevägen och Entitsvägen kommer det att bli trångt och besvärligt med framkomligheten för de boende. Tillfälliga soptunnor placeras utanför området för de boende så att soptömning kan ske under tiden det är svårt att passera. När vägarna är blockerade kommer det att finnas tillfälliga parkeringsplatser utanför schaktfronten för de boende.

Under tiden som arbetena pågår är boende välkomna att informera sig hos NAV:s personal på platsen. Räddningstjänst, polis och ambulans är informerade om vad som sker i området. Även sophämtningen har informerats.

Innan arbetena påbörjades har en besiktning skett av befintliga vägar och övriga ytor där schaktning kommer att ske. Vid arbetets utförande är tanken att så lite schakt som möjligt ska ske i vägbanan. På vissa sträckor är det dock inte möjligt och ibland måste även ledningarna korsa vägen. Efter att schaktarbetet är klart och samtliga ledningar lagda på rätt plats, ska mark och vägar återställas till minst ursprungligt skick. Efter återställningen kommer en besiktning att utföras av vägar m.m. Två år efter färdigställandet kommer det även att utföras en garantibesiktning för att se så att inga skador har uppkommit på vägarna som beror på den utförda entreprenaden. Vid besiktningarna kommer representanter för vägsamfälligheterna erbjudas möjlighet att medverka.

För att vi så snabbt som möjligt ska få ut uppdaterad information kommer vi i fortsättningen att informera via vår hemsida www.nav.seEn bit ner på vänster sida finns en ruta “VA i Hansarp/Skärsboda” där du hittar aktuell information samt uppdaterad karta.

Välkommen till informationsmöte tisdag 20 mars kl 18.00 i Stadshuset Nässjö, stora salen

application/pdf Karta (5,98 MB)

Uppdaterad 2018-03-08

Information om schakt och begränsning för transporter i Skärsboda

Arbetet med VA-ledningar i Skärsboda/Hansarp kommer inom kort att starta på Talgoxevägen, och senare på Pilfinksvägen och Kungsfågelvägen. Start preliminärt vecka 9, och arbete kommer att pågå under några månader. Tiderna kan ändras beroende på tjäle och andra väderförhållanden.

Vi beräknar att starta efter Hansarpsvägen, "brevlådorna". Arbetsområdet fram till en bit före Entitsvägen och Pilfinksvägen kommer mestadels att kunna passeras med normalstora fordon. Från en bit före Entitsvägen och framåt kommer framkomligheten att vara mycket begränsad under arbetet. Tidvis kommer man inte att kunna passera.
Det kan innebära att ni som fastighetsägare måste parkera bilen utanför schaktfronten tidvis, för att kunna använda bilarna. Undvik att planera in större transporter till din fastighet på Pilfinksvägen, Talgoxevägen och Kungsfågelvägen under våren.

NAV kommer att försöka hjälpa till med att ordna tillfälliga parkeringar. Ni som måste passera under byggtiden, håll kontakt med vår personal på plats och kolla hur framkomligheten kommer att vara närmaste dagarna. Schaktfronten kommer successivt att flyttas och göra att förhållandena ändras efterhand.

Vi kommer att försöka hålla vägen framkomlig under helger och längre uppehåll.

Slamtömning och sophämtning är gjord hos de fastigheter som vi vet har permanentboende. Vid behov kan vi ställa ut större gemensamma sopkärl, eller ordna transport med våra arbetsfordon om vi inte kan tömma på vanligt sätt. Inga extrakostnader drabbar fastighetsägare.

Har du behov av viktiga transporter, kontakta oss så att vi gemensamt kan lösa frågan.

Uppdaterat 2018-02-22

Nu är vi igång i Hansarp/Skärsbodaprojektet!

Skylt Hansarp

Nu är vi igång med grävarbetet i Hansarp/Skärsboda. Vi börjar med att ansluta till befintligt ledningsnät vid korsningen Skärvövägen/Stensövägen och fortsätter sedan vidare längs Hansarpsvägen.

Uppdaterat 2018-01-08

Välbesökt informationsmöte 28 november

Skärsboda

På det välbesökta mötet lämnades information om statusen på VA-projektet i Hansarp/Skärsboda.

Tidplanen är något försenad, och vi räknar med att etablera oss i området före julhelgen och börja gräva efter helgerna. Om vi får en gynnsam vinter och kan gräva hela tiden är målet att vara färdiga i slutet av juni, vilket innebär inkoppling i slutet av sommaren/tidig höst.

Just nu jobbar vi med trafikanordningsplaner. Grävningen kommer tyvärr att medföra olägenheter för trafiken i området, men vi hoppas att kunna hitta lösningar som fungerar för de boende. Vi kommer att ha en dialog med referensgruppen samt informera bl a på hemsidan.

NAV kommer att gräva i egen regi med två arbetslag som arbetar parallellt. Det ena laget kommer att börja gräva där befintligt VA finns i slutet av Skärvövägen och fortsätta hela vägen till infarten till Talgoxevägen. Det andra laget gräver vid Grönfinksvägen/Gulsparvsvägen.

Tekniken som används är tryckavlopp med en pump på varje fastighet. Pumpen tillhandahålls och driftas av NAV.

Fiber kommer att läggas med i hela området.

På grund av Sigvard Zachrissons sjukskrivning har en ny projektledare utsetts: Hans Friberg, WSP Management. Även Andreas Johansson, WSP, kommer att leda projektet, framförallt i genomförandefasen.

Fler detaljer finns att läsa i bifogade dokument och länkar.

application/pdf Mötespresentation (1,31 MB)

Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd

Kontrollplan:

application/msword Kontrollplan (53,00 kB)

Uppdaterat 2017-11-30

Informationsmöte 28 november

Ett informationsmöte planeras till tisdag 28 november kl 18.00 i Stadshuset i Nässjö.

En inbjudan kommer att skickas ut om ett par veckor.

Uppdaterat 2017-10-20

Lägesinformation 26 september

Skärsboda

Planering och projektering av VA-ledningar och opto pågår och beräknas vara klart inom den närmaste tiden. Direkt därefter påbörjar vi upphandling av material.

Besiktning av byggnader är genomfört till största delen, några enstaka hus samt skorstensbesiktning återstår.

Förhandling av vspliktig åtgärdmarkavtal och intrångsavtal påbörjas denna vecka.

Byggstarten beräknas bli något försenad och blir preliminärt inte före månadsskiftet nov/dec.

Uppdaterat 2017-09-26

Lägesinformation 8 augusti

Besiktning av hus inför schaktarbeten  

Hansarp_Skärsboda 2  170811

Under augusti planerar vi att genomföra besiktning av hus med hjälp av vår entreprenör BGK. De kommer huvudsakligen att utföra besiktningen under v.34 , 21-25/8. BGK  kontaktar respektive fastighetsägare och några besiktningar kommer att ske under andra datum efter överenskommelse. En andel fastigheter kommer endast besiktigas utvändigt och där tar BGK kontakt med fastighetsägaren på plats - dvs inget brev skickas ut i förväg.

Uppdaterat 2017-08-17

Lägesinformation 31 maj

Arbetet med projektering och planering av VA-ledningarna följer i stora drag plan och tidigare presenterad översiktlig tidplan.

Vi har gjort en dimensionering av erforderliga VA-ledningar. Denna visar att vi måste förstärka vattenledningarna längre än vi hade hoppats. Större vattenledningar måste förläggas från Idrottsplatsen på Skärvövägen och fram till planerat område. Detta innebär mer arbete med att hitta lämplig sträckning och överenskommelser med markägare.

Huvudalternativ i dagsläget är att försöka lägga vattenledning i sjön Stensjön och komma fram i södra delen av Talgoxevägen. Det skulle vara en fördel att få matning av vatten från två håll. Innan vi är där återstår dock tillstånd och marköverenskommelser.

Nya vattentäkter för att förstärka och säkra tillgången har borrats och kommer nu att provpumpas. Om det ser bra ut behövs också en vattendom för uttag av grundvatten.

Kommunalt VA byggs ut i Skärsbod

Närmast kommer vi att förhandla med markägare om intrångsavtal för ledningar. Efter semestern blir det besiktning av hus för att kunna utreda och reglera om det skulle uppstå skador under schakt- och sprängningsarbetena.

Vi har också tittat lite på hur schaktarbete kommer att genomföras. Inne i stugområdet är det ont om plats med smala vägar som kommer att innebära att framkomligheten kommer att bli mycket begränsad under tiden vi gräver och lägger rör. Tidvis kommer man inte kunna nå sin fastighet men vi återkommer med mer information om detta senare. Vi kommer att tillämpa grundförläggning av ledningarna med isolering och värmetillförsel under den kalla årstiden. På så sätt minskar vi det totala behovet av schaktning.  Vi bedömer också att vi kommer att behöva tillfälliga upplagsplatser för schaktmassor under arbetet.

Vi har fått in ca 50 st kartor med önskemål om läge för anslutningspunkter i tomtgräns. Vi skulle vara tacksamma om de kvarvarande tomterna meddelar sina önskemål. Vi tror att det är viktig att anpassa anslutningspunkten till befintliga VA-anordningarna så vi uppmanar till att skicka in utsända kartor eller kontakta oss.

Uppdaterat 2017-05-31

 

Lägesinformation 30 mars

Skärsboda

Projektet fortlöper så här långt enligt tidplan. Vi har ledningssträckningar i stort fastställda och markundersökning är genomförd. En profilritning finns nu uppritad för ledningssträckningen där också uppmätt berg finns angivet. Pdf-filer på profilerna finns nedan. Vill man kolla läget vid speciell punkt, måste man använda motsvarande planritning och dess avståndsangivelse för att hitta rätt. T ex motsvaras profil 303 av karta 203 (som finns allra längst ner på sidan).

Vi har skickat ut kartor till respektive fastighetsägare med möjlighet att önska läge för anslutningspunkt (servis). Vi kommer också, i mån av möjlighet, hjälpa till med råd om lämpligt läge vid besvärliga förhållanden.

Vi kommer snart att påbörja förhandling med aktuella markägare för att förhoppningsvis kunna teckna avtal om rätt att förlägga VA-ledningar i området.

Dricksvattentillgången i Stensjön är i dagsläget begränsad, och därför söker vi efter nya brunnar för att förstärka tillgången på dricksvatten. Hittills har vi provborrat två nya brunnar i området där befintlig vattentäkt ligger. De första indikationerna pekar på att det kan finnas tillräckligt med vatten av godtagbar kvalitet, men vi behöver mer undersökningar och provpumpning för att kunna gå vidare.

På projekteringssidan återstår bl a dimensionering av ledningar. För projektet behövs också formella tillstånd. Så här långt har vi haft samråd enligt Miljöbalken kap.12 §6 och fått godkännande av Länsstyrelsen. Vi kommer nu att söka strandskyddsdispens för ledningsarbete och så småningom också tillstånd/vattendom för ökat vattenuttag.

application/pdf Profil 302 (70,56 kB)

application/pdf Profil 303 (71,79 kB)

application/pdf Profil 304 (64,64 kB)

application/pdf Profil 305 (73,80 kB)

application/pdf Profil 306 (62,81 kB)

application/pdf Profil 307 (69,92 kB)

 

Uppdaterat 2017-03-31

Informationsmöte 7 februari

Stadsparken

På det välbesökta informationsmötet i Stadshuset inledde planarkitekt Erik Almquist från Samhällsplaneringskontoret med att lämna en bakgrund till den VA-utbyggnad som sker i olika områden inom Nässjö kommun. För att komma fram till vilka områden som ska byggas ut, och i vilken ordning, har man värderat olika aspekter samt bedömt konsekvenser för hälsa och miljö. Detta har sedan mynnat ut i en VA-plan som sträcker sig fram till år 2018.

Tony Hadarson, VD för Citynet, informerade om att man tillsammans med NAV samförlägger stomnät och anslutningsnät för fiber i området. Man lägger fram till tomtgräns och därefter gräver husägaren på den egna tomten. Anslutningsavgiften är 15 000 kr, men man behöver 20-25 intresserade för att anslutning ska ske. För kommunikationen ansvarar Zitius som i sin tur har flera olika tjänsteleverantörer.

Nässjö Affärsverks projektledare Sigvard Zachrisson redogjorde för projektet som så smått dragit igång. Tidplanen är att projektering sker vår/sommar 2017, vi börjar bygga i höst och klart för inkoppling sommaren 2018. Aktörer i projektet är Samhällsplaneringskontoret, Citynet, WSP-konsult, Skandinavisk Kommunalteknik (pumpleverantör) och Nässjö Affärsverk AB.

Kartor över ledningssträckningen visades och tekniken med LTA-pumpar förklarades. En förbindelsepunkt till varje fastighet kommer att upprättas och vi kommer att skicka ut kartor så att man kan önska läge på pumpens placering. Vi kommer också att erbjuda rådgivning om så önskas.

Övriga frågor som togs upp:
- Man får ha egen brunn kvar om den är godkänd.
- Man kan få ersättning för befintligt avlopp om det är max 10 år gammalt.
- Dagvatten, regn- och smältvatten får inte anslutas.
- Erbjudande om besiktning inför schaktning och sprängning, för att reglera ev. skada.
- Informationsbroschyren (se info 2017-02-03 nedan) innehåller detaljerad information om förfarandet.

application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation Presentation (10,56 MB)

Uppdaterad 2017-02-08

Byggnation VA i Hansarp/Skärsboda

Vinterbild

Vid framtagande av VA-planen för Nässjö kommun har kommunen identifierat ett antal områden med samlad bebyggelse och enskilda avlopp, där kommunen anser sig ha skyldighet, enligt Lag (2006:417) om allmänna vattentjänster, att med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön bygga ut en kommunal VA-lösning. Nässjö Affärsverk AB har fått uppdraget att utföra detta.

Projektet ska bekostas av dem som är i behov av VA-tjänsten, via anläggningsavgiften i VA-taxan.

Projektet har under senhösten 2016 rullat igång med möten med styrgrupp, referensgrupp och projektgrupp, och den 7 februari är ett informationsmöte inplanerat för samtliga fastighetsägare. Inbjudan har skickats ut.

En grov tidplan är:

  • Översiktlig planering - vinter 2017
  • Detaljplanering - vår-sommar 2017
  • Upphandling - för närvarande inte aktuellt
  • Byggnation startar - hösten 2017
  • Inkoppling - sommaren 2018

Vi kommer fortlöpande att under projektets gång uppdatera hemsidan med information.

Några viktiga dokument finns tillgängliga nedan.

application/pdf Karta 202 (135,25 kB)

application/pdf Karta 203 (164,30 kB)

application/pdf Karta 204 (163,15 kB)

application/pdf Karta 205 (138,71 kB)

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Lathund (951,01 kB)

 

Uppdaterat 2017-02-03

 

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Frågor & Svar (15,30 kB)

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vem gör vad (161,17 kB)

application/pdf Förslag kontrollplan (365,26 kB)

application/pdf Servisanmälan (3,43 MB)

application/pdf NAVs checklista (582,03 kB)

application/pdf Lathund anslutning (4,98 MB)

application/pdf Info vattenmätare (2,63 MB)

application/pdf LPS Backventil (192,45 kB)