Sök
Sök

Kompletterande samråd om Storesjön som reservvattentäkt

Norra delen av Storesjön. Foto: Sweco

NAV bjuder in till kompletterande samråd till det inledande samråd som hölls i november 2019 om kommande tillståndsansökan för vattenverksamhet avseende uttag av vatten för dricksvattenproduktion. Syftet med samrådet är att informera om planerad verksamhet samt att ge tillfälle att ställa frågor och lämna synpunkter. De synpunkter som lämnas i samband med samrådet kommer att sammanställas i en s.k. samrådsredogörelse. Synpunkterna kommer att beaktas i det fortsatta arbetet med att ta fram tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivningen.

Synpunkter lämnas skriftligen till Nässjö Affärsverk senast den 10 januari 2021 på adress ”Samrådsyttrande Storesjön”, NAV, 571 80 Nässjö eller via e-post till: elena.viden@sweco.se

Samrådsunderlaget kan laddas ner från denna sida. Det finns även möjlighet att få ett utskrivet exemplar av samrådsunderlaget hemskickat. Kontakta i så fall vår kundservice på 0380-51 70 00.

Ta del av samrådsunderlaget 

Kompletterande samrådsunderlag 2020:

Samrådsunderlaget

NAV har mot bakgrund av de utredningar som genomförts konstaterat att det bästa alternativet är att använda Storesjön som reservvattentäkt till Nässjö, och samtidigt göra Spexhultasjön till reservvattentäkt för Bodafors. NAV vill även säkerställa möjligheten att i ett framtida perspektiv använda Storesjön som huvudvattentäkt för Grimstorp. För detta ändamål kommer nya ledningar att läggas i Storesjön samt en pumpstation placeras i sjöns norra del för reservvattenuttaget och även överföringsledningar i Storesjön, mellan Bodafors och Grimstorp respektive Bodafors och norra delen av Storesjön att läggas ned. Ansökan omfattar även upprustning av befintligt dämme vid utloppet av sjön till Emån. Detta kräver tillstånd från mark- och miljödomstolen.

Samrådsunderlaget beskriver utformningen och omfattningen av projektet, såväl som de förväntade konsekvenserna på enskilda och allmänna intressen. NAV har uppdaterat samrådsunderlaget sedan 2019 och det inkluderar nu även en närmare bedömning av påverkan längs Emån nedströms Storesjön fram till Holsbybrunn. Samrådsunderlaget är även delvis uppdaterat med resultatet från de utredningar som genomförts under 2020.