Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Vatten

Reservvatten för Nässjö kommun

Generellt i Sverige är målsättningen att det ska finnas en lösning för hur vattenförsörjningen ska fungera vid eventuella avbrott eller olyckor.

Man söker helt enkelt efter vatten som kan användas i reserv när ordinarie vattenförsörjning inte fungerar. Tillräcklig mängd vatten från en sjö eller från grundvatten bör finnas för att försörja aktuell befolkning om ordinarie vattenkällor slås ut.

Artiklar från Smålands Dagblad om oljeutsläpp samt brand som hotat Nässjös vattentäkt Spexhultasjön vid två tillfällen under 2017.

Bild: Artiklar från Smålands Dagblad om oljeutsläpp samt brand som hotat Nässjös vattentäkt Spexhultasjön vid två tillfällen under 2017.

NAV skickar in tillståndsansökan gällande Storesjön som reservvattenlösning

Nässjö Affärsverks (NAV) styrelse fattade den 13 april 2021 beslut om att skicka in en ansökan om tillstånd avseende Storesjön som reservvattenlösning för Nässjö stad. 

En samrådsredogörelse har bifogats den tillståndsansökan som skickades in i mitten av april 2021 till mark- och miljödomstolen. Sammanfattningsvis rör synpunkterna från samråden frågor om beräkningsunderlagen, vattenförsörjning till Grimstorp, risk för översvämning eller torka i Storesjön samt påverkan på naturmiljön i Emån och Storesjön. Handläggningstiden hos mark- och miljödomstolen uppskattas till sex till tolv månader. Om ansökan vinner laga kraft enligt uppskattad tidplan så återstår arbete med projektering, upphandling, ledningsrätt, byggnation och förhoppningsvis idrifttagning runt år 2024. Kostnaden för det fortsatta arbetet beräknas uppgå till 120 miljoner kronor.

Bakgrund och resultat av utredningar

Sökandet efter en reservvattentäkt till Nässjö kommun har pågått under flera års tid och flera olika lösningar har undersökts och ställts mot varandra.

  • Grundvattentäkter som ex. Fredriksdalaåsen och Sunneränga i Flisby i kombination med Spexhultasjön.
  • Vättern i kombination med Spexhultasjön.
  • Närbelägna sjöar som ex. Nömmen, Fredriksdalasjön och Storesjön i kombination med Spexhultasjön. 

I projektet har det arbetats med både ytvattenalternativ och grundvattenalternativ. Flertalet undersökningar och provpumpningar har gjorts under denna period för att utreda vilka möjligheter som finns. 2015 gjordes en sammanfattning av samtliga undersökningar och våren 2016 togs ett inriktningsbeslut av NAVs styrelse. Inriktningen var att fortsätta att utreda Storesjön som reservvattentäkt. Denna reservvattenlösning kan innebära en lösning för både Nässjö, Bodafors och Grimstorp genom kombinationen med Storesjön och Spexhultasjön.

Utredningarna har visat att det mest lämpliga är att använda Storesjön och Spexhultasjön som reservvattentäkter för varandra. För att åstadkomma detta behöver tillåtet vattenuttag ur Storesjön, som är huvudvattentäkt i Bodafors, öka i händelse av ett bortfall av vattenförsörjningen från Spexhultasjön som är Nässjö stads huvudvattentäkt.
För att kunna ta reservvatten ur Storesjön kommer även regleringen av sjön att anpassas för att möjliggöra fortsatt minimitappning till Emån samt höja normalvattenståndet i sjön något. Regleringen kommer dock även fortsatt att ske inom de redan idag tillämpade dämnings- och sänkningsgränserna. Under normaldrift, dvs när reservvattenuttag inte sker, bedöms förändringen inte medföra några nämnvärda negativa konsekvenser på naturvärden eller enskilda intressen i området vid Storesjön. För berörd sträcka av Emån är bedömningen att den ändrade regleringen kan innebära en något positiv effekt på lågvattenföringen i Emån nedströms Storesjön, och att konsekvenserna av regleringen för naturvärden och enskilda intressen i Emån blir något positiva. Vid ett faktiskt reservvattenuttag kan en viss påverkan på lågflödena i Emån uppstå. Med planerade skyddsåtgärder bedöms åtgärderna dock inte innebära någon risk för skada på skyddade arter och miljöer i ån, och endast begränsad påverkan på tillståndsgivna verksamheter och andra enskilda intressen. Att reservvattenuttag sker ska dock ses som en extraordinär händelse.
Användning av Spexhultasjön som reservvattentäkt för Bodafors kräver ingen förändring av redan tillåten uttagsvolym enligt gällande tillstånd. Ansökan omfattar dock de överföringsledningar i Storesjön som krävs för att möjliggöra reservvattenuttaget. I samband med dessa arbeten kommer NAV även möjliggöra för att i framtiden kunna använda Storesjön som huvudvattentäkt för Grimstorp. Tillstånd söks därför för nedläggning av erforderliga överföringsledningar även för detta.

 

Vatten i handen

Mer information:

Tidplan