Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Upprättande av vattenskydd för Forserums dricksvattentäkter

Storsjön

Vy över Storsjön

Ett arbete med att införa ett vattenskyddsområde för Storsjön, Hämtgölen och Skärsjön som förser invånare i Forserum med dricksvatten har påbörjats. Syftet är att säkra dricksvattenförsörjningen för Forserum för framtiden och även bidra till samhällets fortsatta utveckling.  
Forserum är Nässjö kommuns näst största ort och ca 2000 kunder har kommunalt dricksvatten.

Aktuellt

Ansökan om föreslaget vattenskyddsområde och tillhörande vattenskyddsföreskrifter är inskickat till Länsstyrelsen i Jönköping. Har du några frågor som berör det föreslagna vattenskyddsområdet är du välkommen att höra av dig till va@nav.se eller till vår kundservice 0380-51 70 00.

Informationen kommer successivt att uppdateras efter projektets gång.

Bakgrund

Projektet startade i juni 2021, och till vår hjälp har vi anlitat en extern konsultfirman. Arbetet finansieras delvis av statliga bidragspengar från Länsstyrelsens bidragspott för tryggad tillgång på dricksvatten (se nedanstående inforuta från beslutet).
Ett första delmål är att under hösten ta fram underlag för fastställande av ett vattenskyddsområde, samt förslag på föreskrifter för de tre dricksvattentäkterna.

Beskrivning av ärendet

Havs- och vattenmyndigheten har avsatt medel för åtgärder som syftar till bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten. Anslagsposten får användas för bidrag från Länsstyelsen för åtgärder i fråga om vattenskyddsområden, vattenbesparing, framtagning av kunskaps- och planeringsunderlag, investering av ny teknik eller andra åtgärder för en bättre tillgång till dricksvatten.

Motivering till beslutet

Länssyrelsens beslut grundas på förordningen (2019:556) om statligt stöd för bättre vattenhushållning och de allmänna förutsättningar som redovisas i de anvisningar som tillsammans med ansökningsblanketten finns på Länsstyrelsens hemsida.

Då Länsstyrelsen ska rapportera till Havs- och vattenmyndigheten måste rapporteringen till Länsstyrelsen ske senast den 31 oktober 2022.

Enligt 3§ i förordningen (2019:556) får bidrag endast ges enligt de villkor som anges i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013, Ni bedöms uppfylla dessa villkor.

Länsstyrelsen bedömer att ansökan uppfyller syftet med förordningen och förutsättningarna för bidraget. Med hänsyn till ovanstående beviljar Länsstyrelsen bidrag.

Bestämmelser som beslutet grundas på

Förordning (2019:556) om statligt stöd för bättre vattenhushållning.

Regleringstudie

Vi har även ansökt och fått pengar från Länsstyrelsen för att göra en regleringsstudie för Storsjön. Detta arbete ska påbörjas under hösten.