Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Tidigare huvudförhandling gällande tillståndsansökan

En ansökan avseende reservvattenlösning med Storesjön för Nässjö stad, lämnades in till mark- och miljödomstolen i april 2021. Kungörelse av ansökan gjordes sedan i oktober samma år. Därefter har yttranden från remissmyndigheter, organisationer, sakägare, närboende samt annan berörd allmänhet kommit in till mark- och miljödomstolen. Dessa yttranden har lämnats vidare till NAV för bemötande. I den tänkta reservvattenlösningen ingår även Spexhultasjön som  reservvattentäkt för Bodafors. Den lösningen kräver ingen förändring av redan tillåten uttagsvolym enligt gällande tillstånd. Den inskickade ansökan omfattar dock de överföringsledningar i Storesjön som krävs för att möjliggöra reservvattenuttaget. I samband med dessa arbeten kommer NAV även möjliggöra för att i framtiden kunna använda Storesjön som huvudvattentäkt för Grimstorp. Ansökan omfattar därför även nedläggning av erforderliga överföringsledningar för detta. Huvudförhandling kommer att ske i oktober 2022. Då medverkar NAV som sökande part och inbjudna sakägare, så som markägare, kraftverksägare, fiskevårdsområden med flera samt länsstyrelsen. Dessa får en möjlighet att yttra sig i ärendet. Efter huvudförhandlingen kommer mark- och miljödomstolen att meddela sin dom, det vill säga godkänna ansökan eller inte. Domen förväntas komma 4-8 veckor efter genomförd huvudförhandling. 

Om ansökan vinner laga kraft återstår arbete med projektering, upphandling, ledningsrätter och byggnation innan allt kan sättas i drift. Kostnaden för det fortsatta arbetet beräknas uppgå till 120 miljoner kronor.

NAV skickad in tillståndsansökan gällande Storesjön som reservvattenlösning i mitten på april 2021

Nässjö Affärsverks (NAV) styrelse fattade den 13 april 2021 beslut om att skicka in en ansökan om tillstånd avseende Storesjön som reservvattenlösning för Nässjö stad. 

En samrådsredogörelse bifogades den tillståndsansökan som skickades in i mitten av april 2021 till mark- och miljödomstolen. Sammanfattningsvis rörde synpunkterna från samråden frågor om beräkningsunderlagen, vattenförsörjning till Grimstorp, risk för översvämning eller torka i Storesjön samt påverkan på naturmiljön i Emån och Storesjön. Handläggningstiden hos mark- och miljödomstolen uppskattades till sex till tolv månader. 

Bakgrund och resultat av utredningar

Sökandet efter en reservvattentäkt till Nässjö kommun har pågått under flera års tid och flera olika lösningar har undersökts och ställts mot varandra.

  • Grundvattentäkter som ex. Fredriksdalaåsen och Sunneränga i Flisby i kombination med Spexhultasjön.
  • Vättern i kombination med Spexhultasjön.
  • Närbelägna sjöar som ex. Nömmen, Fredriksdalasjön och Storesjön i kombination med Spexhultasjön. 

I projektet har det arbetats med både ytvattenalternativ och grundvattenalternativ. Flertalet undersökningar och provpumpningar har gjorts under denna period för att utreda vilka möjligheter som finns. 2015 gjordes en sammanfattning av samtliga undersökningar och våren 2016 togs ett inriktningsbeslut av NAVs styrelse. Inriktningen var att fortsätta att utreda Storesjön som reservvattentäkt. Denna reservvattenlösning kan innebära en lösning för både Nässjö, Bodafors och Grimstorp genom kombinationen med Storesjön och Spexhultasjön.

Utredningarna har visat att det mest lämpliga är att använda Storesjön och Spexhultasjön som reservvattentäkter för varandra. För att åstadkomma detta behöver tillåtet vattenuttag ur Storesjön, som är huvudvattentäkt i Bodafors, öka i händelse av ett bortfall av vattenförsörjningen från Spexhultasjön som är Nässjö stads huvudvattentäkt.
För att kunna ta reservvatten ur Storesjön kommer även regleringen av sjön att anpassas för att möjliggöra fortsatt minimitappning till Emån samt höja normalvattenståndet i sjön något. Regleringen kommer dock även fortsatt att ske inom de redan idag tillämpade dämnings- och sänkningsgränserna. Under normaldrift, dvs när reservvattenuttag inte sker, bedöms förändringen inte medföra några nämnvärda negativa konsekvenser på naturvärden eller enskilda intressen i området vid Storesjön. För berörd sträcka av Emån är bedömningen att den ändrade regleringen kan innebära en något positiv effekt på lågvattenföringen i Emån nedströms Storesjön, och att konsekvenserna av regleringen för naturvärden och enskilda intressen i Emån blir något positiva. Vid ett faktiskt reservvattenuttag kan en viss påverkan på lågflödena i Emån uppstå. Med planerade skyddsåtgärder bedöms åtgärderna dock inte innebära någon risk för skada på skyddade arter och miljöer i ån, och endast begränsad påverkan på tillståndsgivna verksamheter och andra enskilda intressen. Att reservvattenuttag sker ska dock ses som en extraordinär händelse.
Användning av Spexhultasjön som reservvattentäkt för Bodafors kräver ingen förändring av redan tillåten uttagsvolym enligt gällande tillstånd. Ansökan omfattar dock de överföringsledningar i Storesjön som krävs för att möjliggöra reservvattenuttaget. I samband med dessa arbeten kommer NAV även möjliggöra för att i framtiden kunna använda Storesjön som huvudvattentäkt för Grimstorp. Tillstånd söks därför för nedläggning av erforderliga överföringsledningar även för detta.