Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Kompletterande samråd om Storesjön som reservvattentäkt avslutat

Norra delen av Storesjön. Foto: Sweco

NAV bjöd i december 2020 in till kompletterande samråd till det inledande samråd som hölls i november 2019 om kommande tillståndsansökan för vattenverksamhet avseende uttag av vatten för dricksvattenproduktion. Samrådstiden är nu över och NAV vill tacka alla som inkommit med synpunkter och yttranden.

Samtliga inkomna synpunkter, och hur NAV har hanterat dem, kommer att redovisas i en samrådsredogörelse som kommer bifogas tillståndsansökan. Samrådsredogörelsen, såväl som ansökan, en teknisk beskrivning och miljökonsekvensbeskrivning kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida efter att det har skickats in till domstolen.

Sammanfattningsvis rör synpunkterna som inkommit frågor om beräkningsunderlagen, vattenförsörjningen till Grimstorp, risk för översvämning eller torka i Storesjön samt påverkan på naturmiljön i Emån och Storesjön. Vi kommer att beskriva och redovisa dessa frågor i dokumenten som hänvisas till ovan.

Vad händer nu?

I arbetet med reservvatten har ledamöterna i NAVs styrelse kontinuerligt informerat sina respektive partigrupper om processen. Via ägardialog och verksamhetsuppföljningar med politikerna har tjänstemän på NAV under flera år informerat om arbetet med att hitta en reservvattenlösning.

NAV arbetar nu vidare med planerna och har som ambition att lämna in en ansökan till mark- och miljödomstolen under våren. Innan dess ska NAV styrelse ha tagit ett positivt beslut i styrelsen att skicka in ansökan.

Samrådsunderlaget

NAV har mot bakgrund av de utredningar som genomförts konstaterat att det bästa alternativet är att använda Storesjön som reservvattentäkt till Nässjö, och samtidigt göra Spexhultasjön till reservvattentäkt för Bodafors. NAV vill även säkerställa möjligheten att i ett framtida perspektiv använda Storesjön som huvudvattentäkt för Grimstorp. För detta ändamål kommer nya ledningar att läggas i Storesjön samt en pumpstation placeras i sjöns norra del för reservvattenuttaget och även överföringsledningar i Storesjön, mellan Bodafors och Grimstorp respektive Bodafors och norra delen av Storesjön att läggas ned. Ansökan omfattar även upprustning av befintligt dämme vid utloppet av sjön till Emån. Detta kräver tillstånd från mark- och miljödomstolen.

Samrådsunderlaget beskriver utformningen och omfattningen av projektet, såväl som de förväntade konsekvenserna på enskilda och allmänna intressen. NAV har uppdaterat samrådsunderlaget sedan 2019 och det inkluderar nu även en närmare bedömning av påverkan längs Emån nedströms Storesjön fram till Holsbybrunn. Samrådsunderlaget är även delvis uppdaterat med resultatet från de utredningar som genomförts under 2020.