Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Samråd om Storesjön som reservvattentäkt avslutat

Perioden för samråd om Storesjön som reservvattentäkt är nu avslutad. NAV vill passa på att tacka alla som har tagit sig tid att delta i samrådet.

Synpunkter har kommit in från såväl myndigheter, organisationer, företag som enskilda. NAV håller nu på att gå igenom samtliga yttranden och tar därefter beslut om hur arbetet går vidare. Vi kommer beskriva hur de inkomna synpunkterna hanteras i en samrådsredogörelse under våren.

Samrådsunderlaget

NAV har mot bakgrund av de utredningar som genomförts konstaterat att det bästa alternativet är att använda Storesjön som reservvattentäkt till Nässjö, och samtidigt göra Spexhultasjön till reservvattentäkt för Bodafors. NAV vill även säkerställa möjligheten att i ett framtida perspektiv använda Storesjön som huvudvattentäkt för Grimstorp. För detta ändamål kommer nya ledningar att läggas i Storesjön samt en pumpstation placeras i sjöns norra del för reservvattenuttaget och även överföringsledningar i Storesjön, mellan Bodafors och Grimstorp respektive Bodafors och norra delen av Storesjön att läggas ned. Ansökan omfattar även upprustning av befintligt dämme vid utloppet av sjön till Emån.

Detta kräver tillstånd från mark- och miljödomstolen.