Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Vatten

Reservvatten för Nässjö kommun

Generellt i Sverige är målsättningen att det ska finnas en lösning för hur vattenförsörjningen ska fungera vid eventuella avbrott eller olyckor.

Man söker helt enkelt efter vatten som kan användas i reserv när ordinarie vattenförsörjning inte fungerar. Tillräcklig mängd vatten från en sjö eller från grundvatten bör finnas för att försörja aktuell befolkning om ordinarie vattenkällor slås ut.

Artiklar från Smålands Dagblad om oljeutsläpp samt brand som hotat Nässjös vattentäkt Spexhultasjön vid två tillfällen under 2017.

Bild: Artiklar från Smålands Dagblad om oljeutsläpp samt brand som hotat Nässjös vattentäkt Spexhultasjön vid två tillfällen under 2017.

NAVs ansökan om reservvattenlösning beviljad

I oktober 2022 hölls huvudförhandling avseende NAVs ansökan om reservvattenlösning med Storesjön för Nässjö stad. Den 9 december 2022 kom mark- och miljödomstolens dom där de beviljar oss tillståndet. Det beviljade tillståndet omfattar även nedläggning av erforderliga överföringsledningar från Nässjö för reservvatten till Bodafors samt att i framtiden kunna använda Storesjön som huvudvattentäkt för Grimstorp.

Vattendom

Vattendom som inkluderar delar av reservvattenlösningen för Nässjö, Bodafors och Grimstorp vann laga kraft i juli 2023.

Projekt inlett hösten 2023

Under hösten 2023 inledde NAV ett omfattande projekt som går ut på att verkställa reservvattenlösningen. Detta beräknas vara klart 2026-12-31. Ledningsförrättning och utredning pågår och en konsult är kontrakterad för projektering av reservvattenlösningen. 
Se tidplan för projektets olika aktiviteter.

Vad händer i projektet under våren 2024?

NAV kommer genom Thyréns, som är konsulter i projektet, att utföra geotekniska undersökningar under april-maj inför dragning av nya reservvattenledningar. Projekteringen av ledningssystemet är i full gång och förhandlingar pågår om marktillträde med samtliga berörda fastighetsägare.

Även arbetet med att se över placeringar av de kommande pumpstationerna är inlett och NAV jobbar med att utreda tekniska frågor för pumpstationerna.

NAV har också satt upp en kommunikationskanal via mejl med adressen ”reservvatten@nav.se” där alla, från intresserade kommuninvånare till berörda fastighetsägare, är välkomna att kontakta NAVs projektgrupp som arbetar med reservvattenprojektet.