Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Vattenskyddsområde Storesjön (Bodafors)

Storesjön

Bild

Storesjön är vattentäkt för Bodafors samhälle och vattenverket i Bodafors försörjer dagligen cirka 1 750 personer med dricksvatten. Sjön ingår i Emåns vattensystem och är belägen ca 1 km norr om Bodafors samhälle. Storesjöns areal är 5,23 kvadratkilometer och omges av barrskog med inslag av jordbruks- och myrmark. Tillrinningsområdet är 26,3 kvadratkilometer stort och består av skogs- och myrmark samt en mindre andel odlad mark. Både den ekologiska och den kemiska statusen för Storesjön är god.

Nytt vattenverk

Vattenverket i Bodafors byggdes på 1960-talet och dimensionerades då för cirka 3 500 personer. Idag är verket överdimensionerat, byggnaden sliten och reningsprocessen i stort behov av uppgradering. Med anledning av detta har styrelsen för Nässjö Affärsverk AB (NAV) beslutat (2 februari 2012) att bygga ett nytt vattenverk i Bodafors. Investeringen uppskattas till 20 miljoner kronor och kommer att trygga den framtida dricksvattenförsörjningen för Bodafors samhälle.

Behov av vattenskyddsområde för Storesjön

Skyddet för Storesjön är idag inte tillfredsställande. Om något skulle hända med vattnet i Storesjön finns inga alternativ till vattenförsörjning i Bodafors. För att skydda vattentäkten Storesjön långsiktigt måste ett vattenskyddsområde tillskapas och vattenskyddsföreskrifter fastslås. NAV har dessutom, i samband med en livsmedelsinspektion av dricksvattenförsörjningen för Bodafors samhälle, fått en avvikelse av miljö- och byggkontoret för att vattentäkten för Bodafors samhälle inte har något fastställt vattenskyddsområde. Miljö- och byggnadsnämnden har även tidigare påtalat behovet av ett vattenskyddsområde för Storesjön.

I översiktsplanen för Nässjö kommun (2002) finns ett förslag till geografisk sträckning av det tilltänkta vattenskyddsområdet,

application/pdf VA_karta_Storesjon (835,92 kB)

Arbetet med vattenskyddsföreskrifter har inletts

Efter beslutet om att bygga ett nytt vattenverk i Bodafors togs inledde NAV arbetet med framtagande av vattenskyddsföreskrifter för Storesjön. Begäran om samråd har skickats både till Länsstyrelsen i Jönköpings län och till miljö- och byggnadsnämnden i Nässjö kommun. Då arbetet med framtagandet av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter kommer att ta lång tid anser NAV att det tilltänkta området måste skyddas fram till ett eventuellt beslut om vattenskyddsområde fattas. NAV har därför väckt frågan om ett interimistiskt förbud mot nya täktverksamheter i det tilltänkta området.

Vattenskyddsföreskrifter och interimistiskt förbud

paragraf

Enligt 7 kap 24 § Miljöbalken får Länsstyrelsen eller kommunen när fråga har väckts om ett vattenskyddsområde för viss tid, dock högst tre år, meddela förbud, ett så kallat interimistiskt förbud, mot att sådana åtgärder vidtas utan tillstånd som berör området och som strider mot syftet med det tilltänkta skyddet. Ett förbud enligt ovan gäller omedelbart även om det överklagas.

Nässjö kommun har fattat ett interimistiskt förbud mot att bedriva täktverksamhet inom Storesjöns föreslagna vattenskyddsområde. Detta kommer också att ingå som en del av de planerade vattenskyddsföreskrifterna för Storesjön.

Följande skrivning finns med som underlag till beslutet:

Täkt av berg, grus och andra jordarter får inte ske annat än för husbehov. Det åligger täktinnehavaren att tillse att deponering av avfall inte sker i täktområdet. Tillfartsvägar skall så långt det är möjligt vara avspärrade. Utbrutna områden skall snarast återställas och ett skyddande vegetationstäcke utföras.
Täkt av torv får endast förekomma inom ramen för befintliga tillstånd.

Samma skrivning finns i de vattenskyddsföreskrifter som Länsstyrelsen i Jönköpings län har fastställt för Spexhultasjöns vattenskyddsområde.

Ett interimistiskt förbud gäller tills beslut om vattenskyddsområde för Storesjön fattas eller som längst i tre år.
Det är kommunfullmäktige i Nässjö som fattar beslut om interimistiskt förbud.

Önskar du mer information eller har frågor?