Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Parasiter och bakterier

Vattenkran

Händelserna i framför allt Östersund vintern 2010-2011 och även Skellefteå under våren 2011 har berört VA-branschen rejält. Ett rent dricksvatten är en självklarhet för oss i Sverige. Parasiternas intåg i våra vattendrag har skakat om såväl dricksvattenproducenter som kunder. Inom en snar framtid kommer förmodligen nya föreskrifter för rening av vatten. NAV följer med i debatten och kommer att vidta de åtgärder som krävs för att vi fortsatt ska kunna leverera ett friskt dricksvatten till våra kunder.

Utrustning på våra vattenverk idag

UV-ljus finns installerat på samtliga vattenverk i kommunen förutom i Malmbäck och på det största, Nässjö Vattenverk. På Nässjös verk finns andra så kallade mikrobiologiska barriärer. De krav Livsmedelsverket ställer på verket är att två sådana barriärer finns installerade och fungerar. Vi har idag filter för kemisk fällning och långsamfilter som barriärer. Dessutom kloreras vattnet svagt. Kloreringen kan ökas vid behov, det vill säga vid misstanke eller spår av bakterier i de vattenprov som tas regelbundet. De befintliga barriärer verket har i Nässjö har konventionellt ansetts utgöra ett skydd mot mikrobiologiska angrepp. Trots det utesluter vi i dagsläget inte att ett UV-ljus köps in också till Nässjö Vattenverk.

Råvattentäkten Spexhultasjön

Det största arbetet som gjorts för att förhindra att föroreningar och parasiter som t ex Cryptosporidium hamnar i vattnet har skett runt omkring Nässjö stads vattentäkt, Spexhultasjön. Inrättande av vattenskyddsområde runt sjön och utbyggnad av kommunalt VA i området har minskat risken för att förorenat vatten når vårt dricksvattenintag. Det viktigaste är nu att alla boende runt sjön följer de fastställda riktlinjer och föreskrifter som ett vattenskyddsområde medför.

Har du frågor rörande detta är du välkommen att kontakta oss