Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Regler för renhållning i Nässjö kommun

Vacker grusväg i försommartid

Bild från Torpön

Varje kommun har ansvar för omhändertagande av hushållsavfall. I fullmäktige fattas beslut om varje kommuns egna lagar och regler kring detta. Dokumentet som styr hantering av hushållsavfall kallas ofta för Renhållningsordning.

NAV ansvarar i Nässjö kommun

I Nässjö har kommunen delegerat ansvar för omhändertagande av hushållsavfall till NAV. Vi ska på bästa sätt, kostnadseffektivt och på ett miljövänligt sätt och enligt kommunens renhållningsordning ta hand om allt avfall från hushåll.

Dokumenten som styr verksamheten

Det har under 2012 fattats beslut om en Avfallsplan som ger ramverket och inriktning för dagens och framtidens avfallshantering i Nässjö kommun. Dokumentet som vi länkar till är mycket stort och omfattande med många bilagor.

Vi följer också kommunens Renhållningsföreskrifter från 2017-10-26 som berör oss och alla kommuninvånare som har hushållsavfall.
Systemet i Nässjö bygger på att vi på frivillig väg samlar in så mycket matavfall som möjligt från hushåll och näringsidkare i kommunen. 

Läs mer om detta under "Klimatsmart Avfallshantering".

Reviderade avfallsföreskrifter
Nässjö kommun och NAV har under 2021 reviderat nuvarande avfallsföreskrifter. Syftet har varit att möjliggöra ett samarbete med Aneby och Eksjö kommuner. Samarbetet ska leda fram till att hushållsavfall hämtas på ett så effektivt sätt som möjligt. Tillsammans blir det också enklare att möta framtidens krav på insamling av förpackningar vid bostaden.
Föreskrifter skall ses över varje år. De revideras vid behov så att lagstiftningen i miljöbalken följs.

Alla Nässjöbor har kunnat lämna synpunkter på de reviderade föreskrifterna fram till 30 september 2021.

Följebrev avfallsföreskrifter med beskrivning av ändringar

Förslag nya föreskrifter avfallshantering 2021