Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Frågor och svar  Avfallssamverkan

Loggor tre kommuner

Påsar

Varför byter ni till papperspåsar? För att öka miljönyttan och minska plasten. Det finns många fördelar med papperspåsarna, bland annat att processen är enklare. Papperspåsarna bryts ned helt, till skillnad från plastpåsar där det blir mikroplast kvar som sedan sprids på åkrar via biogödsel. Det är också mindre transport när avfallet sorteras direkt i kärlet jämfört med optisk sortering där avfallet först går till en optisk sorteringsstation, sen till platsen för rötning av matavfall och förbränning av restavfall. Nästan alla kommuner går mot att välja papperspåse för matavfall på grund av bland annat ovan nämnda anledningar.

Finns det inte nedbrytningsbara plastpåsar? Det finns, men inte alla anläggningar kan hantera det i sin process. Matavfall i papperspåse har som ovan nämnt även en enklare hantering efter insamling.

Kommer papperspåsarna att hålla tätt? Ja, om dom hanteras enligt rekommendationerna (bland annat att avfallet får rinna av och att påsarna står i den ventilerade behållaren, ej överfylls samt byts ut minst var tredje dag).

Varför kommer inte restavfallspåsar att delas ut? Att restavfallspåsarna inte längre ingår i abonnemangsavgiften är för att vi vill minska plasten och restavfallet. Vi tror att gemeneman tenderar att vara mer sparsam med mängden påsar som förbrukas och mängden restavfall som slängs om restavfallspåsarna inte ingår i abonnemanget. Det går för övrigt bra att använda papperspåse till restavfallet, den behöver bara vara tillräckligt tålig för att hålla att slänga i sopkärlet (när påsen ska till en optisk sorteringsanläggning som i Aneby och Eksjö idag så behöver den vara mer tålig, detta är inte nödvändigt när mat- och restavfall separeras från början).

Kommer taxan att bli lägre när restavfallspåsar inte delas ut? Taxan kommer inte att bli lägre på grund av en rad olika faktorer (höjda kostnader för drivmedel, förbränning, nya bilar, bättre service, med mera) men taxan skulle varit högre om vi fortsatt dela ut restavfallspåsar.

Hur hanteras matavfallspåsar som fryser fast i kärlet och inte hänger med i tömning? Det är fastighetsägarens ansvar att se till att påsarna är lösa vid tömning. Detta kan göras genom att skaka på kärlet eller peta loss påsarna (till exempel med ett borstskaft).

Varför får verksamheter och flerbostadshus insatssäckar till matavfallskärlet men inte villaägare? Vi delar inte ut den till villaägare för att vi anser att det inte behövs. Det finns heller ingen bra påse till de tvådelade kärlen.

Sopkärl

Varför kan vi bara välja på 240- och 370-liters kärl? Vi har valt tvådelade 240- och 370-liters kärl för att det är kärl (och insamlingssystem med tillhörande sopbilar) som framöver kommer att fungera att samla in förpackningar i också. Att samla in förpackningar fastighetsnära är ett regeringsbeslut som ska vara infört senast 1 januari 2027. Ju färre storlekar vi har desto mer ekonomiskt är det också (mindre lager och mindre administration).

Jag har ett 140-liters kärl och slänger bara några enstaka påsar i kärlet, varför ska jag ha ett större kärl? Och varför ska jag betala mer? Samma svar som ovan.

Jag komposterar allt matavfall, kan jag inte behålla mitt gamla kärl? Nej, alla villor får ett tvåfackskärl. Med detta kärl kan du även samla in eventuellt matavfall som inte komposteras.

Varför tas gångvägstillägget bort (en och tvåbostadshus)? Det är en arbetsmiljöfråga och en fråga om effektivitet (vi hinner samla in mer avfall på samma tur utan gångväg, vilket både gynnsamt för både ekonomi och miljö). Delvis även en rättvisefråga, alltså att man inte ska kunna köpa sig fri från att ställa ut sitt kärl där det ska stå på sophämtningsdagen. I särskilda undantagsfall så som för rörelseförhindrade m.m. kan man söka dispens.

Måste man ha alla nya kärlen med förpackningsfraktion (när FNI införs)? Ja, enligt regeringsbeslutet som har tagits så ska alla ha samtliga fyra kärl. Däremot behöver inte alla kärl vara framställda jämt. Det kan även finnas möjlighet att dela kärl med grannar. 

Tilläggstjänster

Varför tar ni betalt för hämtning av grovavfall? Det har ingått i avfallstaxan innan och en del har nyttjat det och en del inte. Vi ser det som mer rättvist att bara de som nyttjar tjänsten betalar för den. Tjänsten finns kvar för den som vill betala.

Varför tas hämtning av vitvaror inte betalt för när grovavfall gör det? Vitvaror är ett farligt avfall generellt sätt, därför särskilt viktigt att det omhändertas på rätt sätt (enligt lagstiftning). Till skillnad från det mesta grovavfall är det heller inga kostnader för oss att bli av med vitvaror, tvärtom kan vi ibland får viss ersättning för att samla in avfallet. Det är även oftare en mindre arbetsinsats att hämta vitvaror jämfört med grovavfall eftersom det är mindre att sortera i efter hämtningen. 

Varför kommer inte längre farligt avfall att samlas in i den röda miljöboxen? På grund av arbetsmiljön (det kan vara farligt att transportera okänt farligt avfall) och lagstiftning som säger att man inte får transportera farligt avfall hur som helst. Den röda miljöboxen ersätts av elektronikbox med insamling av småbatterier, ljuskällor och småelektronik.  

Slamtömning

Varför ska fettavskiljare tömmas minst fyra gånger per år? Svensk standard för tömning av fettavskiljare är en gång i månaden, vi har valt fyra i dagsläget för att steget mellan en och tolv gånger per år kan antas vara väldigt stor. Anledningen är helt enkelt att vi inte vill ha något fett i avloppen eftersom det orsakar problem. Vi ser i dag att det ofta är problem i avlopp från restaurangerna, särskilt de som bara har en hämtning per år. Fettavskiljare som används i yrkesmässig verksamhet behöver tömmas oftare än en gång per år.

Varför ska brunnarna heltömmas? Vad är fördelarna med heltömningar? Det beror på att vi inför ett gemensamt system som ska fungera för alla kommuner. I kommunerna har deltömts har det varit en del klagomål. I Nässjö har brunnar heltömts och det har fungerat bra. Det är svårare att se om en brunn har blivit tömd efter deltömning samt att det krävs mer kunskap av den som tömmer att deltömma en brunn jämfört med att heltömma den.

Varför minskar slanglängden som ingår från 20 till 10 meter? På grund av arbetsmiljön för chaufförerna vill vi att slanglängden ska vara så kort som möjligt. Arbetsmiljöverket rekommenderar att slanglängden ska vara under tio meter.

Fritidshus

Varför ändras säsongen för fritidshus till 10 gånger per år? Vi har enats om 10 gånger när vi gått ihop för att minska antalet alternativ (mindre administration) och 10 gånger per år är rätt så ’standard’ överallt. Vid behov kan du alltid beställa fler hämtningar.

Varför tas tilläggspaketet för fritidshus bort? För att vi velat minska alternativen, kunderna kan ändå beställa extra hämtningar. Fördelen för kunderna är att det blir mer flexibelt då de själva kan välja när de vill ha hämtning.

Övrigt

Fordon 
De nya bilarna som tömmer kärlen är ungefär lika stora som idag, vi kommer att ha två storlekar av fordon, cirka 10-12 meter långa, alla kommer vara tre-axlade. Idag kör vi landsbygd och fritidshus med två-axlade fordon. Nya fordon kommer vara något tyngre än nuvarande,  men vägar skall kunna hantera slam och sopbilar som kan väga upp till 26 ton.