Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Miljöpolicy

Tallar

NAV ska i sin verksamhet aktivt arbeta för att minimera påverkan på miljön.

NAV ska ställa krav på leverantörer och entreprenörer när det gäller deras miljöarbete.
NAV ska hushålla med resurser genom att arbeta med förebyggande åtgärder och hålla höga verkningsgrader i våra processer.
Därmed minimerar vi utsläpp till luft, mark och vatten. Där så är tillämpligt ska vi återföra restprodukter till naturen.

NAV ska försöka minska användandet av naturfrämmande ämnen samt produkter som bygger på icke förnyelsebara råvaror.

Det är en självklarhet för NAV att följa såväl lagar som andra krav som ställs på oss som organisation samt krav för att bedriva vår verksamhet. När nya processer eller produkter planeras ska miljökonsekvenserna av dessa utredas.

Allmänheten ska ha tillgång till miljöinformation om NAVs verksamhet.
Genom sin verksamhet ger NAV möjlighet att tillsammans med sina kunder skapa en hållbar samhällsutveckling med minskad påverkan på miljön.

Giltigt från 2010-09-01
Utgåva 7.0