Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök
Bild

Det allvarliga oljeutsläppet i Spexhultasjön, Nässjö tätorts dricksvattentäkt har aktualiserat frågan om reservvatten för Nässjö tätort och övriga tätorter i Nässjö kommun.

NAVs ansvar – Kommunens ansvar

Enligt den lagstiftning som finns idag ansvarar kommunen för att invånare inom de kommunala verksamhetsområdena för vatten och avlopp ska ha tillgång till dricksvatten. I Nässjö kommun har Nässjö Affärsverk AB (NAV) utsetts som huvudman och ansvariga för att detta fungerar. I Nässjö kommun finns ingen reservvattentäkt i händelse av kris.

Vattenförsörjning i kris

Vattenförsörjning med kommunalt vatten har skett i Nässjö under drygt 100 år och under de senaste 5-10 åren har reservvattenfrågan fått allt större betydelse för att trygga vattenförsörjningen till kommuninvånarna. För Nässjö tätort finns ingen enkel lösning, då inget ytvatten (sjö) med tillräcklig volym vatten finns nära tätorten. Men arbetet med en reservvattentäkt har fortskridit sedan en större utredning slutfördes 2007. Utredningen visade att en lösning med grundvatten anses vara det bästa alternativet, vilket vi därefter jobbat vidare med på olika sätt.

Detta har Nässjö Affärsverk och Nässjö kommun hittills genomfört för att lösa reservvattenfrågan i Nässjö kommun

Lösning med grundvatten som komplement eller reservvatten

Vi har borrat efter grundvatten i Fredriksdalsåsen 2010-2011, för att använda detta i kombination med vattentäkten Spexhultasjön. Vattenmängderna var inte tillräckliga för en långsiktigt hållbar lösning.

Vi har likaså borrat efter grundvatten i Sunneränga, Flisby. Arbetet genomfördes 2012-2013, även här är volymerna begränsade för en fullständig reservvattenlösning. Sammanställning pågår.

Grundvattenförekomsten i Sandsjöforsåsen har mätts 2012-2013. Sammanställning pågår.

Borrningar kommer att göras i Almesåkraåsen under andra hälften av 2013.

Lösning med ytvattentäkt

Lösningar med andra sjöar som reservvatten finns med som lösning i utredningen från 2007. Dessa alternativ kommer att aktualiseras om alternativen ovan med grundvatten måste avfärdas.

Lösningar i samarbete med andra kommuner

Vi har genom årens lopp varit i kontakt med flera andra kommuner för samarbete om reservvatten och krishantering. Just nu följer vi grundvattenutredningar i Vaggeryd och Aneby.

Förebyggande arbete - Vattenskyddsområden och föreskrifter för skydd av våra vattentäkter

Spexhultasjön fastställdes som vattenskyddsområde av Länsstyrelsen 2004 för att skydda Nässjö stads vattentäkt. Detta innebär att det finns flera föreskrifter att följa för boende och markägare i en primär och en sekundär zon kring Spexhultasjön.

På vår hemsida finns dessa föreskrifter i pdf-format. Läs mer www.nav.se och under Vatten & Avlopp.

För närvarande pågår ett arbete att även få Storesjön med närområde, som förser Bodafors tätort med dricksvatten, fastställt som vattenskyddsområde. Liknande föreskrifter som gäller för Spexhultasjöns vattenskyddsområde eftersträvas. I detta fall är det kommunfullmäktige som kommer att fastställa föreskrifter och vattenskyddsområde.

Vattenförsörjning i kris - Nödvatten

För krislägen finns en nödvattenplan sedan 2010-2011 för att förse kommuninvånare med dricksvatten.

Kris kan orsakas av bakterier eller parasiter, driftstörningar, sabotage, elavbrott eller som i nuvarande situation; att vattentäkter, verk eller ledningsnät blir förorenade av någon form av kemikalier eller annat som gör vattnet odrickbart eller oanvändbart.

I nödvattenplanen ingår att i en krissituation förse utsatta tätorter med dricksvatten från nödvattentankar. Detta innebär att vi idag har rutiner för att placera ut dessa i berörd tätort. Planen säger att berörda kommuninvånare ska ha som längst 500 m till närmaste tank för att hämta dricksvatten i egna kärl/dunkar.