Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Prisjusteringar inför 2024

Vy över Nässjö stad

Budgeten för 2024 har fastslagits av styrelsen för Nässjö Affärsverk AB (NAV), Nässjö Affärsverk Elnät AB samt Citynätet i Nässjö AB. 

- Det samlade investeringsbehovet i koncernen beräknas under åren 2024–2026 uppgå till 671 miljoner kronor. Nästan hälften av behovet ser vi inom vatten- och avloppsverksamheten (312 miljoner kronor), fjärrvärmeverksamheten (117 miljoner kronor) samt inom elnätsverksamheten (74 mkr), säger Tommy Broholm, ordförande i NAVs styrelse.

Den senaste tidens utveckling med hög inflation och höjda räntor har inneburit kraftiga kostnadsökningar i samhället totalt sett.

-Det är en negativ utveckling som också påverkar NAV och kostnaderna för de investeringar vi måste göra, vilket i sin tur påverkar våra taxor, säger Patrik Cantby, VD på NAV.

Precis som tidigare år så ligger stora investeringar inom VA-verksamheten där bland annat arbetet med en reservvattenlösning för Nässjö stad fortgår.

Fjärrvärmeverksamheten påverkas negativt av höga biobränslepriser (de rester från skogen som eldas i Kraftvärmeverket) och framåt väntas stora investeringar i Kraftvärmeverket i Nässjö men också i distributionsnätet. Som en följd av Rysslands krig mot Ukraina har efterfrågan på fjärrvärme ökat i Europa samt att tillgången på fast biobränsle minskat, vilket resulterat i att även NAVs kostnader ökat.

-Som fjärrvärmekund kommer man tyvärr att få en större prisökning för 2024 än vad vi har haft historiskt i Nässjö kommun. Sedan 2017 till 2022 har kostnaderna för fjärrvärmekunderna ökat marginellt, tre höjningar på sammanlagt 5 %, förklarar Patrik Cantby. 

NAVs priser för fjärrvärme står sig väl visar den årliga Nils Holgersson-rapporten, www.nilsholgersson.nu, där boendekostnader i landets 290 kommuner jämförs med varandra.

- I Nässjö kommun är priset för fjärrvärme fortsatt konkurrenskraftigt. Vi är bland de tolv billigaste i landet, konstaterar Patrik Cantby.

Inom elnätsverksamheten på NAV finns det behov av investeringar för att framtidssäkra elnätet.

- Jämfört med föregående år har vi nu ett förhållandevis lågt elpris som gör att vi kan hålla nere kostnaderna även om vi också måste investera i elnätet och framtidssäkra det. Vi kommer exempelvis att bygga en ny överföringsledning mellan Muggebo – Brinell under nästa år, säger Patrik Cantby.

Renhållningsverksamheten påverkas av högre bränslepriser samt kommande investeringar där bland annat deponin på Boda kommer att sluttäckas kommande år. Den 1 januari 2024 tar NAV över ansvaret för samtliga återvinningsstationer (ÅVS) i kommunen. För att framåt nå full fastighetsnära insamling av förpackningar (FNI) krävs ytterligare sopkärl, fordon och en ny omlastningsstation som också innebär investeringar.

Prisjusteringarna för VA, fjärrvärme och elnät gäller från och med 2024-01-01. Slutgiltigt beslut gällande renhållningsavgiften fattas av kommunfullmäktige.

Prisjusteringar – genomsnittliga taxeökningar

Fjärrvärme 17 %
VA 15 %
Elnät 2 %
Renhållning, genomsnittlig justering (förslag till kommunfullmäktige)  5 %

 

Total höjning, normalvilla med fjärrvärme

  Ungefärlig justering
Fjärrvärme 252 kr/mån
VA 85 kr/mån
Elnät   6 kr/mån
Renhållning (förslag till kommunfullmäktige) * 11 kr/mån
Total höjning 354 kr/mån

Uträkningarna ovan är beräknade utifrån följande:
Uppvärmning fjärrvärme 20 000 kWh/år, hushållsel 5 000 kWh/år, VA 150 m3/år samt 2-delat sopkärl på 240l.

Till prislistorna >>