Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Skyfall och översvämningar

Illustration garagenedfart med spygatt

Under sommaren har flera kommuner drabbats av skyfall med tråkiga översvämningar och stora skador som följd. Vid kraftiga skyfall finns knappast någon kommun som har tillräckligt dimensionerade ledningar för att ta om hand om de otroligt stora regnmängder som faller inom kort tid. Det skulle helt enkelt bli för dyrt och omfattande att bygga ledningsnät för dagvatten (regnvatten) som ska klara att ta hand om dessa skyfall. Ändå pågår mycket arbete i branschen för att göra rimliga förbättringar. 

Ny informationsbroschyr

Vi inom NAV jobbar vi också med att bygga bort en gamla och välkända "flaskhalsar" i vårt ledningssystem. Vi ser till exempel över detta när vi reinvesterar och förnyar i vårt ledningsnät. En annan del av arbetet är att tillse att alla fastigheter inom vårt verksamhetsområde är rätt kopplade till dagvattenledningar respektive avloppsledningar. Inventeringar pågår liksom dialog med fastighetsägare.

För att sprida kunskap om regelverk och tekniska lösningar för fastighetsägare har vi tagit fram en informationsbroschyr, där du kan lära dig mer om detta. Läs mer om dag- och dräneringsvatten