Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Sabotage vid spillvattenledning

Åtgärder från NAVs sida

And

Samma dag som detta kom till vår kännedom har vi spolat upp stoppet och avlägsnat stenar och även en del grenar och annat material i flödet så att flödet i ledningen nu är i stort sett normalt. Vi har även tagit vattenprover på inloppet till Höregölen och skickat detta på analys. Vi kommer fortsatt att hålla koll på sabotageplatsen och filma ledningen för att se om ytterligare främmande material finns. Vi kommer även undersöka om det finns möjlighet att låsa eller försvåra möjligheten för obehöriga att öppna nedstigningsbrunnar.

Självklart har också en anmälan om driftstörning gjorts till tillsynsmyndigheterna vilka är Samhällsplaneringskontoret (Nässjö kommun) och Länsstyrelsen. 

Avslutningsvis kan vi bara tacka uppmärksamma kunder, som anmäler fel, sabotage och skador på NAVs anläggningar. Det kan gälla allt från trasiga trafikljus och belysningsstolpar, klotter och annat som inte fungerar som det ska. Vi är alltid angelägna om att rätta till sådana fel så snart som möjligt, inte minst för att minimera olycksrisk för människor eller som i fallet ovan skador på vår miljö. 
 

Bakgrund

I ett otillgängligt område mellan Norrboda och Västra vägen har spillvattenledningen (avloppsvatten från hushåll) blivit igensatt med bland annat stora stenar med ungefärlig diameter runt 30 cm. Stor del av flödet från Norrboda har då bräddat över i brunnar och ut i en sumpmark. En del av spillvattnet har sökt sig till en dagvattenledning (regnvatten) som mynnar ut i Höregölen. 
Så snart NAV fick kännedom om sabotaget genom Smålands Dagblad har åtgärder vidtagits.