Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Starkt resultat för 2014

Porlande Bäck

Styrelsen för Nässjö Affärsverk AB (NAV) har godkänt årsredovisningen för 2014. Det ekonomiska resultatet för NAV-koncernen uppgick till 32,7 Mkr. 
- Trots fortsatt låga elpriser och ett betydligt varmare år än normalt uppnår vi ett resultat som ligger något över det budgeterade säger styrelseordförande Jeanette Söderström. Extraordinära poster påverkar resultatet både positivt och negativt. Resultatet möjliggör fortsatta investeringar med eget kapital inom främst VA- och fjärrvärmeverksamheterna.

- Våra medarbetare gör ett fantastiskt jobb, vilket starkt bidrar inte bara till det ekonomiskt goda resultatet utan även positiva resultat för våra viktiga verksamhetsmål, säger VD Greger Phalén.

Vi har jobbat mycket med effektiviseringar samtidigt som vi utvecklar vårt arbete med mål och verksamhetsplaner för att öka fokus på vad som är viktigt för oss medarbetare i våra olika roller. Ett tydligare fokus på processer, projektorienterat arbetssätt samt uppföljningar av viktiga mätetal kan också ses som en del av ett lyckat ekonomiskt resultat.

Trots att året varit 18% varmare än ett så kallat normalår, med lägre fjärrvärmeförsäljning som följd, noteras ett resultat över budget för värmeverksamheten. Väl planerat underhåll har lett till få driftstörningar med minimal inblandning av olja i bränslemixen.

Under året har reinvesteringar i 2 491 m vatten- och lika mycket avloppsledningar gjorts, en viktig del i förnyelsearbetet inom VA. Sandupptagningen genomfördes på rekordtid våren 2014, vilket frilade resurser till andra viktiga projekt, etc. Renhållningsverksamheten har inom befintliga resurser nu kunnat avsluta införandet av klimatsmart avfallshantering till samtliga privathushåll i tätorterna. Totalt sett samlades 960 ton matavfall in från hushållen.

Investeringar för över 50 Mkr

Under 2014 uppgick NAVs sammanlagda investeringar till 50,7 Mkr. Bland de större posterna återfinns nytt vattenverk i Bodafors och redan nämnda förnyelser i VA-ledningsnätet, båda posterna sammanlagt uppgående till ca 24 Mkr. Inom värmeverksamheten investerades i ny lyftutrustning vid flishanteringen i Kraftvärmeverket, 3,5 Mkr, samt investeringar i ledningsnätet , 4 Mkr.

Miljöarbetet utvecklas väl

Året har även ur andra aspekter varit mycket framgångsrikt. Vårt miljöarbete visar bland annat att vi fortsätter att minska koldioxidutsläpp från egna transporter. Successivt har att ett antal fordon bytts till nya med fossilfria drivmedel. Sedan 2009 har vi minskat våra koldioxidutsläpp med ca 40%. Vi har också aktivt jobbat med att minska vår elförbrukning. Där noteras en minskning med drygt 9% sedan vi började följa detta mål 2009. Under året installerades dessutom en solelsanläggning på vårt huvudkontor. Sedan några år är våra ledord Miljö och Service och vi är nu en god bit på väg i vårt viktiga miljöarbete och forsätter även med att utveckla vår service till kund. Resultaten sporrar oss att bli ännu bättre.

Personalmålen visar på tillfredsställande resultat

Samtidigt visar våra personalmål goda resultat, vilket vi både är tacksamma och glada för. Vår målsättning är att ha en aktiv personalpolitik med friskvårdsinsatser, kompetens- och ledarskapskapsutveckling. Vår målsättning är även att skapa möjligheter för medarbetare att göra en intern karriär. Vi är generösa med kompetensutveckling, totalt sett har mer än 1700 timmar registrerats för utbildning och kurser. Frisknärvaron är mycket god och ett program för ledarutveckling pågår för andra året i rad med nya engagerade ledare.

Ett stabilt NAV är bra för invånarna och näringslivet i Nässjö kommun

- Styrelsen är mycket nöjda med verksamhetsåret 2014 och vårt ekonomiska resultat säger styrelseordförande Jeanette Söderström. Det gör NAV till en stabil och pålitlig leverantör av samhällsnyttiga produkter till nytta för kommuninvånarna och näringslivet vår kommun. Vi förvaltar ett stort samhällsnyttigt kapital bland våra tillgångar och resultatet hjälper oss att på bästa sätt investera för framtiden.

Ytterligare information lämnas av:

Ordförande Jeanette Söderström 070-314 09 09
VD Greger Phalén 0380-51 71 01 eller 070-666 80 61

2014-03-15