Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Röd portmonnä
Prisförändringar inför 2014

Budgeten för 2014 har fastslagits av styrelsen för Nässjö Affärsverk AB respektive
Nässjö Affärsverk Elnät AB. Fjärrvärmepriserna höjs med 1,5%. Inom Vatten och Avlopp är investeringsbehovet långsiktigt mycket omfattande. En höjning med 3% görs av brukningsavgifterna för Vatten och Avlopp, berättar VD Greger Phalén.
Avgifterna för elnätsöverföring höjs med 2% för kostnadsökningar för överliggande nät. Renhållningsavgifterna föreslås höjas 2%, samtidigt som återbetalning av fonderade medel för avslutning och sluttäckning av Boda Avfallsanläggning inleds från 2014.

Fjärrvärme 

Fjärrvärmepriserna höjs med 1,5%. Bränslepriserna, som påverkar prisutvecklingen i hög grad, är inför kommande eldningssäsong är stabila. Detsamma gäller räntekostnaderna, som under en följd av år har varit ett orosmoment inom den högt belånade värmeverksamheten. Investeringar i ledningar, pannor och övrig utrustning är långsiktiga och kapitalkrävande. Ekonomin och kassan för värmeverksamheten förstärks efter flera år med omfattande investeringar utan nyupplåning i verksamheten. Höjningen görs för att kompensera för stigande kostnader.

Vatten & Avlopp

Inom Vatten och Avlopp görs en höjning med 3% likt föregående år. Våra ledningsnät är till åren komna. Förnyelse kommer att fortsätta enligt den fastställda förnyelseplanen med oförminskad styrka i såväl Nässjö som övriga tätorter. Vi har också ett stort behov av att reinvestera och automatisera i många av de 14 vattenverken och 9 reningsverken. I Bodafors inleds under hösten byggnation av ett nytt vattenverk, medan flera andra verk upprustas. Frågan om reservvatten till Nässjö stad utreds vidare, då ännu ingen självklar lösning finns för att under en längre tid klara reservvattenförsörjning till kommunens huvudort.

Elnät

Inom Elnät görs en höjning av avgifterna med 2% för att kompensera för prisökningar, bland annat för ökade kostnader för överliggande nät, d v s kostnader för att överföra elen till vårt lokala nät i Nässjö stad. Stamnätet i Sverige förnyas med ökande kostnader som följd för elnätskunder i hela landet.

Renhållningsavgifter

Renhållningsavgifterna föreslås höjas med 2% för ökade kostnader till följd av stigande kostnader.

Renhållningsavgifterna fastställs slutgiltigt av kommunfullmäktige.

Återbetalning av Renhållningsavgifter för avslutning av Boda

Under 2014 inleds återbetalningen av fonderade medel för avslutningen av Boda. Sedan avtal slutligen har tecknats med Stena-koncernen och nödvändiga tillstånd har blivit klara för Stenas planerade verksamhet på Boda, blir avslutningskostnaden för NAV lägre än planerat. Det är 7,7 Mkr som ska återbetalas till renhållningskunderna. Detta kommer att göras genom en temporär sänkning av den fasta avgiften, vilket kommer framgå som separat på fakturorna. Återbetalning kommer att framgå på varje faktura från 2014-01-01 till 2015-07-31.

Det innebär prisförändringarna i kr/mån för ett normalhushåll

Prisökningarna innebär följande för en villa med normalförbrukning;
uppvärmning 20.000 kWh/år, hushållsel 5.000 kWh samt ca 150 m3 vatten.

 

 Produkt / preliminär årsförbrukning Ökning i kr/månad
Fjärrvärme 20 kr
Elöverföring med eluppvärmning och hushållsel

 

10 kr

Elöverföring för enbart hushållsel 4 kr
Vatten & Avlopp 15 kr
Renhållning (vid beslut i kommunfullmäktige nov 2013) 3 kr

Förändrade priser träder i kraft 2014-01-01.

 

För ytterligare information eller frågor kring prisförändringarna - kontakta
VD Greger Phalén, tel 0380-51 71 01 eller  
Kundservice, 0380 -51 70 40