Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Nytt beslut gällande taxehöjning för fjärrvärme 

träd i motljus

Vid ett extrainsatt styrelsesammanträde den 16 januari beslutade Nässjö Affärsverks (NAVs) styrelse att inte införa den tidigare beslutade taxehöjningen på 17% för fjärrvärme från den 1 januari i år. Under sammanträdet fattades ett nytt beslut som innebär en taxehöjning på 24% för perioden april – december 2024. Denna taxejustering gäller från och med 1 april. Under perioden januari – mars kommer taxenivån därmed att vara på samma nivå som den varit under åren 2021-2023 då taxan varit oförändrad.

Bakgrunden till det extrainsatta styrelsesammanträdet och det nu fattade beslutet är den skrivelse som branschorganisationen Fastighetsägarna i Jönköpings län skickade den 27 december 2023 till NAV. I skrivelsen hade Fastighetsägarna synpunkter på hur beslutet för taxejusteringen för fjärrvärme hade kommunicerats och de ansåg att kunderna inte hade blivit korrekt informerade. Inför den då beslutade taxejusteringen informerade NAV sina kunder via fakturan, via kundportalen Mina sidor samt på nav.se.

Vi har med anledning av den framförda kritiken från Fastighetsägarna valt att inte införa den tidigare beslutade och kommunicerade taxejusteringen på 17% från den 1 januari 2024. Istället har vi tagit ett omtag gällande taxejusteringen för fjärrvärmen. På grund av den framskjutna höjningen kommer den nya taxenivån att bli högre än tidigare aviserat. Detta för att täcka kostnaderna för biobränslet som förbrukas under perioden januari-mars.

- Ett nytt beslut fattades av NAVs styrelse den 16 januari 2024 vilket innebär en taxehöjning på 24% från och med 1 april 2024. Det innebär att under den kalla perioden januari – mars är taxenivån på samma nivå som vi legat på under åren 2021-2023 då taxan varit oförändrad, förklara Patrik Cantby, VD på NAV.

Fjärrvärmekunderna kommer, i slutet av denna vecka alternativt under nästa vecka, få ett brev med posten där NAV informerar om det nya beslutet.

NAVs priser för fjärrvärme står sig väl visar den årliga Nils Holgersson-rapporten, www.nilsholgersson.nu, där boendekostnader i landets 290 kommuner jämförs med varandra.

- Under 2023 var vi enligt Nils Holgersson-undersökningen bland de tolv billigaste i landet, konstaterar Patrik Cantby. Sen påverkas vi, precis som många andra fjärrvärmeleverantörer gjort, av omvärldsfaktorer som innebär prisökningar som tyvärr också avspeglar sig i vår prissättning mot kund, fortsätter han.

Vad är anledningen till att NAV behöver höja taxan med så mycket?

Det senaste årets utmanande läge på energi- och bränslemarknaderna, i kölvattnet av Rysslands krig mot Ukraina, har bla inneburit ökad efterfrågan på fjärrvärme i Europa samt en minskad tillgång på fast biobränsle – detta resulterar i att kostnaderna ökar. Det biobränsle som vi eldar med (rester från skogen) har en kostnadsökning på 70-100%.

Under 2021 och 2022 när vår elproduktion levererade en extra bra intäkt, på grund av de höga elpriserna, beslutade styrelsen att inte höja taxan varken inför 2022 eller 2023.

Vi arbetar kostnadsmedvetet inom bolaget och vår målsättning är att ha en långsiktig hållbar ekonomi. Till våra kunder leverera vi trygga, stabila och långsiktiga leveranser av fjärrvärme där vi har beredskap alla dagar i veckan året runt. Vi har även en dialog med våra ägare, Nässjö kommun, om bolagets resultatkrav.

Fjärrvärmepriserna justeras bara en gång om året och förändringen gäller då vanligtvis från årsskiftet. Sedan 2017 till 2022 har kostnaden för Nässjö kommuns fjärrvärmekunder ökat marginellt, tre höjningar på sammanlagt 5%. Under samma tidsperiod har konsumentprisindex ökat avsevärt mer, cirka 25%.

 

NAVs skyldigheter - för privatpersoner och näringsidkare
Vi som fjärrvärmeleverantör är skyldiga att informera dig som kund att du har rätt att begära förhandling, ansöka om medling eller säga upp ditt avtal med oss. Du som kund har tre veckor på dig att begära förhandling, www.nav.se/rattigheter och www.nav.se/fjarrvarmelagen.

Begäran om förhandling ska skickas skriftligen till;

Nässjö Affärsverk AB
Energiavdelningen
571 80 Nässjö

På vår hemsida. www.nav.se/fjarrvarmeavtal  – kan du läsa mer om dina rättigheter, se de allmänna samt särskilda avtalsvillkor. Se även Fjärrvärmelagen §18 (SFS 2008:263).  

Läs gärna våra frågor och svar om den nya prishöjningen