Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök
Bild

NAVs priser från 2015-01-01 

Budgeten för 2015 har fastslagits av styrelsen för Nässjö Affärsverk AB respektive Nässjö Affärsverk Elnät AB. Fjärrvärmepriserna kommer inte att förändras inför kommande verksamhetsår. Inom vatten och avlopp är investeringsbehovet långsiktigt mycket omfattande. En höjning med 4% görs av brukningsavgifterna för vatten och avlopp, berättar VD Greger Phalén. Anslutningsavgifterna för vatten och avlopp höjs med 25%.

Avgifterna för elnätsöverföring höjs med 2% för kostnadsökningar för överliggande nät. Renhållningsavgifterna för hämtning av hushållsavfall ligger fast samtidigt som återbetalning av fonderade medel för avslutning av Boda Avfallsanläggningen fortsatt pågår till utgången av juli 2015. Däremot höjs kostnaden för behandlingsavgifter för avfall som lämnas till Boda Avfallanläggning av verksamhetsutövare (ej privatkunder), liksom kostnaden för tömning av enskilda avloppsanläggningar.

Fjärrvärme 

Fjärrvärmepriserna förblir oförändrade. Bränslepriserna, som påverkar prisutvecklingen i hög grad, är inför kommande eldningssäsong är stabila. Detsamma gäller räntekostnaderna, som under tidigare år har varit ett orosmoment inom den högt belånade värmeverksamheten. Investeringar i ledningar, pannor och övrig utrustning är långsiktiga och kapitalkrävande. Ekonomin och kassan för värmeverksamheten är fortsatt stark, även efter flera år med omfattande investeringar utan nyupplåning i verksamheten. Effektiviseringar, bland annat genom en minimal inblandning av olja i bränslemixen och ett färre antal oplanerade driftstopp i verksamheten, gör att vi kan lämna priserna oförändrade.

Vatten och Avlopp

Brukningsavgifterna för Vatten och Avlopp höjs med 4%, varav merparten kommer att fonderas för en framtida reservvattentäkt. Frågan om reservvatten till Nässjö stad utreds vidare, då ännu ingen självklar lösning finns för att under en längre tid klara reservvattenförsörjning till kommunens huvudort. Våra ledningsnät är till åren komna. Förnyelse kommer att fortsätta enligt den fastställda förnyelseplanen med oförminskad styrka i såväl Nässjö som övriga tätorter. Vi har också ett stort behov av att reinvestera och automatisera i många av de 14 vattenverken och 9 reningsverken. Kostnaderna för nya anslutningar höjs med 25%, som ett led i den av kommunfullmäktige beslutade VA-planen där det framgår att anslutningsavgifter fullt ut ska finansiera nya anslutningar. Så är inte fallet idag varför en kraftig justering görs.

Elnät

Inom Elnät görs en höjning av avgifterna med 2% för att kompensera för prisökningar, bland annat för ökade kostnader för överliggande nät, d v s kostnader för att överföra elen till vårt lokala nät i Nässjö stad. Stamnätet i Sverige förnyas med ökande kostnader som följd för elnätskunder i hela landet.

Renhållning

Renhållningsavgifterna för hämtning av hushållsavfall förändras inte. Däremot kommer behandlingsavgifterna för verksamhetsavfall att höjas för företagskunderna. Ny prislista kommer presenteras på hemsidan innan årsskiftet. Det är ökande kostnader inom återvinningsindustrin som föranleder prishöjningar.

Även priserna för tömning av enskilda avloppsanläggningar behöver höjas till följd av ökande kostnader. Priserna, som inte har förändrats sedan 2009, höjs med 5% och är planerade till att träda i kraft 2015-03-01 under förutsättning att de slutgiltigt fastställs av kommunfullmäktige.

7,7 Mkr håller på att återbetalas till renhållningskunderna till följd av lägre avslutningskostnad för deponin vid Boda Avfallsanläggning. Återbetalningen, vilken genomförs genom en temporär sänkning av den fasta avgiften, kommer att pågå fram till utgången av juli 2015.

Det innebär förändringarna för hushållet med normalförbrukning  

Prisökningarna innebär följande för en villa med normalförbrukning;
uppvärmning 20.000 kWh/år, hushållsel 5.000 kWh samt ca 150 m3 vatten.

  Ungefärlig ökning
Fjärrvärme -
Elöverföring med eluppvärmning och hushållsel

 

10 kr/mån

Elöverföring för enbart hushållsel 4 kr/mån
Vatten & Avlopp 20 kr/mån
Renhållning -
Ökad kostnad för årlig tömning av normalstor enskild avloppsanläggning 50 kr/år

Förändrade priser för vatten & avlopp samt elöverföring träder i kraft 2015-01-01.

Förändrade priser för tömning av enskilda avloppsanläggningar träder i kraft 2015-03-01 under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer höjningen.

VD Greger Phaléns kommentar

- Det är glädjande att vi inom flera verksamheter kan behålla tidigare års prisnivåer. Trots nästintill obefintlig inflationstakt i landet så noterar vi kostnadsökningar inom vissa områden. Lönekostnader ökar och vi ser även ökande kostnader för exempelvis IT, när vi inför moderna lösningar för att öka driftsäkerhet, tillgänglighet och service. Medarbetare inom NAV jobbar dock medvetet och långsiktigt för att ständigt förbättra NAVs miljöprestanda och service samtidigt som vi ska sträva mot att bli effektivare, avslutar VD Greger Phalén. 

För ytterligare information eller frågor kring prisförändringarna - kontakta
VD Greger Phalén, 0380-51 71 01 eller  

Ordförande Jeanette Söderström, 070-314 09 09.