Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

NAV:s styrelse sa ja till Storesjön som reservvattenlösning

Nässjö Affärsverks (NAV) styrelse fattade den 13 april beslut om att skicka in en ansökan om tillstånd avseende Storesjön som reservvattenlösning för Nässjö stad. 

Nässjö Affärsverks (NAV) styrelse fattade den 13 april beslut om att skicka in en ansökan om tillstånd avseende Storesjön som reservvattenlösning för Nässjö stad.

Nässjö Affärsverks (NAV) styrelse fattade den 13 april beslut om att skicka in en ansökan om tillstånd avseende Storesjön som reservvattenlösning för Nässjö stad.

I november 2019 hölls ett inledande samråd om den kommande tillståndsansökan avseende Storesjön som reservvattentäkt. Detta samråd följdes av ett kompletterande samråd i december 2020. 

- Samrådstiden är nu över och samtliga inkomna synpunkter, och hur vi har hanterat dem, kommer att redovisas i en samrådsredogörelse som kommer att bifogas den tillståndsansökan som vi nu, när styrelsebeslutet är fattat, ska skickas in till mark- och miljödomstolen, förklarar Alexander Björkegren, VA-chef NAV.
Sammanfattningsvis rör synpunkterna som inkommit till NAV frågor om beräkningsunderlagen, vattenförsörjning till Grimstorp, risk för översvämning eller torka i Storesjön samt påverkan på naturmiljön i Emån och Storesjön.
– Vi uppskattar handläggningstiden till sex till tolv månader hos mark- och miljödomstolen. Om ansökan vinner laga kraft enligt uppskattad tidplan så återstår arbete med projektering, upphandling, ledningsrätt, byggnation och förhoppningsvis idrifttagning runt år 2024, förklarar Alexander Björkegren, VA-chef NAV.
Kostnaden för det fortsatta arbetet beräknas uppgå till 120 miljoner kronor.

Bakgrund och resultat av utredningar
Sökandet efter en reservvattentäkt, som kan nyttjas vid tillfälligt bortfall av ordinarie vattentäkt, i Nässjö kommun har pågått under flera års tid och flera olika lösningar har undersökts och ställts mot varandra. I projektet har det arbetats med både ytvattenalternativ och grundvattenalternativ. Flertalet undersökningar och provpumpningar har gjorts under denna period för att utreda vilka möjligheter som finns. 2015 gjordes en sammanfattning av samtliga undersökningar och våren 2016 togs ett inriktningsbeslut av NAVs styrelse. Inriktningen var att fortsätta att utreda Storesjön som reservvattentäkt.
Utredningarna har visat att det mest lämpliga är att använda Storesjön och Spexhultasjön som reservvattentäkter för varandra. För att åstadkomma detta behöver tillåtet vattenuttag ur Storesjön, som är huvudvattentäkt i Bodafors, öka i händelse av ett bortfall av vattenförsörjningen från Spexhultasjön som är Nässjö stads huvudvattentäkt.
För att kunna ta reservvatten ur Storesjön kommer även regleringen av sjön att anpassas för att möjliggöra fortsatt minimitappning till Emån samt höja normalvattenståndet i sjön något. Regleringen kommer dock även fortsatt att ske inom de redan idag tillämpade dämnings- och sänkningsgränserna. Under normaldrift, dvs när reservvattenuttag inte sker, bedöms förändringen inte medföra några nämnvärda negativa konsekvenser på naturvärden eller enskilda intressen i området vid Storesjön. För berörd sträcka av Emån är bedömningen att den ändrade regleringen kan innebära en något positiv effekt på lågvattenföringen i Emån nedströms Storesjön, och att konsekvenserna av regleringen för naturvärden och enskilda intressen i Emån blir något positiva. Vid ett faktiskt reservvattenuttag kan en viss påverkan på lågflödena i Emån uppstå. Med planerade skyddsåtgärder bedöms åtgärderna dock inte innebära någon risk för skada på skyddade arter och miljöer i ån, och endast begränsad påverkan på tillståndsgivna verksamheter och andra enskilda intressen. Att reservvattenuttag sker ska dock ses som en extraordinär händelse.
Användning av Spexhultasjön som reservvattentäkt för Bodafors kräver ingen förändring av redan tillåten uttagsvolym enligt gällande tillstånd. Ansökan omfattar dock de överföringsledningar i Storesjön som krävs för att möjliggöra reservvattenuttaget. I samband med dessa arbeten kommer NAV även möjliggöra för att i framtiden kunna använda Storesjön som huvudvattentäkt för Grimstorp. Tillstånd söks därför för nedläggning av erforderliga överföringsledningar även för detta.

Vill du läsa mer om projektet kan du göra det här.