Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Det hände i Vässledasjön - Avloppsledningen skadad 

I Flisby finns inget avloppsreningsverk. Avloppsvatten från kunderna i Flisby pumpas till Anneberg via en plastledning som har förlagts genom Vässledasjön. Ledningen förlades i slutet av 1970-talet och vid den tid sågs denna tekniska lösning som praktisk och ekonomiskt fördelaktig. Det är dock inte ovanligt att ledningar förlagda i sjöar flyttar på sig. Gasbildning i ledningarna gör också att de ibland flyter upp till ytan, vilket har förekommit tidigare. Vintertid är denna tekniska lösning riskabel, då is kan utsätta ledningarna för stor påfrestning.

Under lördagen den 18 maj fick NAV indikationer på att tryckavloppsledningen från Flisby samhälle  till Annebergs avloppsreningsverk hade stigit till ytan och "såg konstig ut". Vid kontroll kunde det konstateras att delar av ledningen drivit mot land och hade gått rakt av i en svetsskarv. Orenat avloppsvatten pumpades ut i sjön.

NAV inledde omedelbart åtgärder

Ledningen stängdes, lagades, spolades ren och togs åter i drift. De delar som varit synliga sjönk därmed åter till botten, medan de delar som drivit upp på land ligger kvar.

Nu vidtar ett omfattande åtgärdsarbete för att inte en liknande situation ska inträffa igen. Självklart är det inte meningen att avloppsvatten ska rinna orenat ut i sjön. 

Vi kommer bland annat utöka kontroll av inkommande avloppsvatten till Annebergs reningsverk, överväga ny ledningsdragning på land samt föra dialog med Miljö- och Byggkontoret angående provtagning och åtgärder, etc.

Vid frågor kontakta

Patrik Cantby

VD Nässjö Affärsverk AB | VD Nässjö Affärsverk Elnät AB | VD Citynätet
Tel: 0380-51 71 01