Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök
Bild: Gamla vattenledningar

Grindstugevägen i Nässjö förnyas

Under våren 2014 gör vi en stor reinvestering. Det är Grindstugevägen som ska få en ordentlig upprustning och arbetet görs i ett så kallat samprojekt mellan Tekniska Serviceförvaltningen och flera olika enheter inom NAV. Samprojekt görs för att nå effektiviseringar och kostnadsbesparingar.

NAV byter samtliga VA-ledningar och serviser i gatan. Under arbetets gång kan korta vatten-avstängningar förekomma dagtid för boende på Grindstugevägen. Provisoriskt vatten kommer att kopplas in med slang över mark då arbetet pågår. 

NAV kommer samtidigt att förnya elledningarna i gatan och även på uppdrag av Tekniska Serviceförvaltningen förnya gatubelysningen. Slutligen renoveras hela gatan med nya massor och asfaltering. Vi räknar med att arbetet tar cirka 2 månader.

Asfalteringen kommer att ske först efter ett par månader efter avslutat arbete. Nya massor ska få möjlighet att ”sätta sig” innan asfalten läggs på, vilket långsiktigt ger det bästa resultatet. Trottoarerna kommer att försvinna och ersättas av så kallade motveck i asfalten, en modern teknik för avledning av regn- och smältvatten. 

Arbetet är en del av den omfattande förnyelse av ledningar som pågår. Många vattenledningar är i stort behov av förnyelse.  Gamla vattenledningar läcker ut prima dricksvatten och i nätet för avlopps-ledningar läcker det in stora mängder regnvatten som vi måste pumpa och rena, istället för att låta naturen ta om hand vattnet direkt i marken. Vårt mål är att byta 1000 m avloppsledningar och lika mycket dricksvattenledningar varje år för att du ska ha friskt vatten i ledningarna och för att vi ska ta hand om ditt avloppsvatten på bästa sätt!

Vid frågor rörande projektet - kontakta oss gärna!