Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök
Bild

Bra år för fjärrvärmen i Nässjö

Det finns nu fjärrvärmeledningar i Nässjös gator motsvarande sträckan från Nässjö kraftvärmeverk till Växjö flygplats och tillbaka! Vi noterar dessutom det bästa miljöresultatet någonsin för kraftvärmeproduktionen i Nässjö och därtill förbättrad prisnivå i jämförelse med andra kommuner under 2013.

Fjärrvärmeverksamheten i Nässjö är en verksamhet som fungerar mycket bra. Vi fortsätter både utbyggnaden av nätet, om än i långsammare takt än tidigare år och optimerar produktionen ytterligare för bättre miljönytta och produktionsekonomi. Ett 40-tal nya kunder anslöts 2013.

Det är glädjande att vi kan erbjuda förmånliga priser i Nässjö. I riksjämförelsen Nils Holgersson, som presenterades i slutet av 2013 ligger NAVs fjärrvärmepriser mycket väl till. Av de 260 kommuner i Sverige som idag har fjärrvärme ligger vi på plats 29. Vi är alltså bland de 30 kommuner som erbjuder de mest förmånliga priserna i landet. Det är vi glada över, säger Lennart E Karlsson, Energichef inom Nässjö Affärsverk AB.

Under 2013 har vi fortsatt förnya vårt nät i främst Nässjö tätort. Utbyggnad har främst t ex skett till Skogsvallen som är en ny kund, samt i Bockängsgatan och Granviksgatan.

100.000 meter = 10 mil kulvertledningar motsvarar sträckan från Nässjö kraftvärmeverk till Växjö Flygplats!

När vi lade till dessa utbyggnader passerade den totala kulvertlängden för fjärrvärmeledningar i Nässjö tätort 100.000 schaktade meter, alltså 10 mil med hett vatten till kunderna och 10 mil ledning för återledning av svalare returvatten till kraftvärmeverket, vilket är en sträcka motsvarande fjärrvärmeldningar till Växjö Flygplats nergrävda i Nässjös gator! Dessa ledningar är i gott skick, vi noterar ett antal mindre läckor, som vi ser över och åtgärdar tack vare att vi har larm för läckor i fjärrvärmenätet. Nätet är också relativt ”ungt” med branschmått mätt. Fjärrvärmen började ju byggas ut på allvar i slutet av 1980-talet i Nässjö. Trots ett ständigt ökande antal kunder och mer fjärrvärmeledningar att sköta om så har vi på senare år inte ökat antalet anställda inom värmeverkesamheten. Det ser vi som ett resultat på effektivisering av verksamheten, vilket gör att vi kan hålla förmånliga priser. Vi har även haft en stabil utveckling av bränslepriserna de senaste åren, vilket är glädjande. Det påverkar produktionskostnaden i hög grad och gör att vi kan erbjuda gynnsamma priser till våra närmare 1700 kunder.

Låg oljeinblandning i bränslemixen är bra för miljön

Under flera år har oljeinslaget i bränslemixen varit en intern fokusfråga. Olja användes tidigare som extra bränsle under kalla vinterdagar innan vi 2008, uppförde en kompletterande fliseldad panna bredvid kraftvärmeverket i Nässjö. Vi kunde förr om åren notera oljeinslag uppgående till 15-20 % i bränslemixen.

Fjv Rylander

Efter 2008 sjönk oljeinslaget till 4-5% per år, då i huvudsak som reservbränsle vid driftsstörningar. Då blev vårt fokus att målmedvetet försöka begränsa antalet driftstörningar och stopp i ordinarie produktion för att ytterligare minimera oljeanvändning och öka miljöprestandan. Vi kan nu konstatera att under 2013 har oljeinslaget varit minimalt. Under 2% av värmeproduktionen har skett med olja, vilket är det bästa produktionsresultatet någonsin. Vi tackar våra kompetenta och engagerade medarbetare för detta mycket goda resultat!