Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Därför har NAV överklagat

Dynefallamossen ingår i tillrinningsområdet för Storesjön, vilken förser ca 1800 kunder i Bodafors med dricksvatten. NAV har tagit fram ett förslag till vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter för Storesjön och dess tillrinningsområde för att skydda sjön som framtida dricksvattentäkt. En planerad torvbrytning har därför av NAV bedömts som ett framtida hot mot sjön och dricksvattenkvaliteten.

Mark- och Miljööverdomstolens bedömning

Den aktuella mossen har i Naturvårdsverkets Våtmarksinventering fått klassen 2. Denna höga klassning innebär att mossen inte får exploateras. Tillsammans med angränsande mossar utgör ett den ett oförstört mosskomplex högst upp på vattendelaren mellan Östersjön, havet i väster och Vättern-Östgötaslätten i norr. Mossarna har inga tillflöden förutom nederbörd och omgivningarna saknar störande industrier och även lantbruksmark. Privatpersonerna har i huvudsak yrkat på skälen ovan för att bevara våtmarkerna som utgör värdefulla naturmiljöer. I princip har Mark- och Miljööverdomstolens dom helt grundat sig på Naturvårdsverkets våtmarksinventering och domstolen har därför inte ansett sig behöva de skäl som fiskevårdsföreningar, privatpersoner, Miljö- och Byggnadsnämnden i Nässjö kommun eller Nässjö Affärsverk AB har anfört.

Domen går ej att överklaga

Mark- och Miljööverdomstolen är högsta instans för denna typ av ärenden. Domen får enligt 5 kap. 5§ lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte överklagas. 

För mer information

Kontakta 

VD Greger Phalén, tel 0380-51 71 01 eller VA-Chef Patrik Cantby, 0380-51 71 30.