Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Uppdaterade avtalsvillkor för fjärrvärme

Kraftvärmeverket i Nässjö

Energiföretagen Sverige och Konsumentverket har tillsammans arbetat fram ett reviderat förslag till allmänna avtalsvillkor för fjärrvärmeleveransen till konsumenter. Det finns nu en ny branschöverenskommelse om dessa villkor, vilka börjar tillämpas den första juni 2017.

Varför nya villkor?

Den senaste ändringen av villkoren gjordes 2010 efter att fjärrvärmelagen trätt i kraft. De nu aktuella ändringarna har också sin upprinnelse i regelförändringar. För det första har fjärrvärmelagens bestämmelser om vad ett fjärrvärmeavtal ska innehålla ändrats och utvidgats. För det andra har Energimarknadsinspektionen kompletterat fjärrvärmelagen med föreskrifter och allmänna råd om mätning, rapportering och debitering av fjärrvärmeleveranser. Därutöver har också funnits ett behov av att förtydliga villkoren för att de ska bli enklare att tolka och tillämpa.

Vad är nytt i villkoren?

De största förändringarna gäller frågor kring mätning, avläsning, rapportering och debitering.
Förändringarna innebär i huvudsak att:

  • Mätning och rapportering av mätvärden ska ske månadsvis
  • Debitering ska baseras på faktisk förbrukning
  • Debitering ska ske minst fyra gånger per år
  • Avläsning av mätvärden ska göras vid varje leveransperiods slut, som i normalfallet är en månad, liksom vid ett antal andra specificerade tillfällen, som exempelvis vid ägarbyte
  • Rapportering av mätvärden ska ske senast 15 dagar efter avläsning och avse debiteringsgrundande mätvärden
  • Saknade eller bristfälliga mätvärden ska ersättas med ett beräknat värde
  • Rapportering av information om historisk användning ska göras för särskilt bestämda tidsperioder

Läs de uppdaterade "Allmänna avtalsvillkor för fjärrvärmeleveranser till konsument" i sin helhet här >>

Du som kund har, med anledning av ändringarna i de allmänna avtalsvillkoren, rätt att begära förhandling, ansöka om medling och att säga upp avtalet. Detta i enlighet med fjärrvärmelagens 17-26 §§.