Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Pågående arbeten

Bild

Stora investeringar varje år

Varje år gör vi stora investeringar, främst inom fjärrvärme samt vatten och avlopp. Miljövänlig värmeproduktion, fler anslutningar till våra fjärrvärmenät samt modernisering av vatten- och avloppsreningsverk och ett omfattande förnyelsearbete på vårt VA-ledningsnät ger en bättre miljö för oss alla. På uppdrag av Nässjö kommun sker också utbyggnad och förnyelse i våra tätorter av gator och gatubelysning.

Läs om det som är på gång

Ibland finns en länk till fördjupad information om våra mer omfattande projekt. 

Plats Typ av arbete Klart Kontaktperson
       
Nässjö, Tågdepå Nybyggnation - anslutning av fjärrvärme och VA Start januari 2022, färdigställande NAVs arbete  november/december 2022  Jonas Möller, NAV, tel. 0380-51 71 38 
Nässjö, Queckfeldtsgatan mellan Ingsbergsgatan och Espingsgatan. 

Större arbeten; Förnyelse av vatten- avlopps- och dagvattenledningar, underhåll av fjärrvärmeledningar.

Boende utmed Queckfeldtsgatan kommer att drabbas av trafikstörningar, framkomligheten kommer att vara begränsad och delar av gatan kommer att stängas av. Om möjligt, välj annan väg. När arbeten är klara kommer gatan att asfalteras.

Busstrafiken utmed gatan kommer att påverkas av arbetena. Besök www.jlt.se för att se hur just din busslinje påverkas.

Arbetet inleds v. 13. 

Asfaltering under vecka 45, vecka 46 asfaltering motveck, vecka 47 motjordsåterställning och stödkanter.

 

Alexander Furubrink, platschef NAV tel. 0380-51 71 64

Carl Rydén, projektledare, Nässjö kommun tel. 0380-51 81 34

Nässjö, Långgatan

Ett större arbetet på Långgatan, mellan Brinellgatan och Trädgårdsgatan.

Punktvis förnyelse av vatten-, avlopps- och dagvattenledningar.
El- och belysningskablar byts ut, ny gång- och cykelbana anläggs, hastighetsdämpande åtgärder utmed gatan anläggs.

Under arbetets gång kan det vara begränsad framkomlighet och du som trafikant kan behöva välja alternativa vägar. Vi ber er även ha förståelse för att det kan vara svårt att använda er befintliga parkering när vi arbetar utanför er infart.

Vissa fastigheter kan beröras av vattenavstängning och inkoppling av provisoriskt vatten, om du är berörd av detta kommer information inför just detta moment. 

När arbetena är klara kommer gatan och trottoar att asfalteras, och då kan det bli aktuellt med en kortare vägavstängning. 

Arbetet inleds under v. 38 och beräknas pågå fram till vecka 50/51 med ev. uppehåll beroende på väderförhållanden (om det blir tjäle i marken).

Johan Grändemark, platschef NAV tel. 0380-51 71 60.

Carl Rydén, projektledare, Nässjö kommun tel. 0380-51 81 34

Nässjö, Mariagatan

Ett arbete genomförs på Mariagatan, mellan Sörängsvägen vid Stadsparksrondellen och korsningen Mariagatan Köpmansgatan.

  • En ny gång- och cykelbana kommer att anläggas utmed Mariagatan mot Stadsparken.
  • Cykelpassage för Mariagatans gång- och cykelväg i höjd med Bryggmästargatan och Köpmansgatan.

Under arbetets gång kan det vara begränsad framkomlighet och du som trafikant kan behöva välja alternativa vägar. Befintliga parkeringar kommer ej kunna användas under projekttiden.

 

Arbetet inleds under vecka 41, och beräknas vara klart till v. 50.

Alexander Furubrink, platschef NAV tel. 0380-51 71 64

Jonathan Hillevärn, projektledare, Nässjö kommun, tel. 0380-51 81 50

Nässjö, Målenplan Arbete pågår. Arbetet pågår under v. 45  
Nässjö, Björnbärsvägen Arbete pågår. Arbete pågår under v. 46  
Nässjö, Sörängen Arbete pågår med fjärrvärme. Planerad start v. 45, beräknas vara klart v. 4 - 5 2023.  
Nässjö,  Bevattningsledning Skogsvallen Planerar start v. 47/48. Arbetet beräknas vara klart v. 10 2023.  

Miljön i fokus

För NAV är fokus på miljön en självklarhet. Vi satsar på effektiviseringar och säkrare leveranser, miljövänlig streamad värme (fjärrvärme) och projekt som ska skydda våra vatten och övrig natur. Vår närmiljö är också viktig för att din vardag ska fungera. Du ska känna dig trygg och uppleva trivsel där du bor och rör dig till vardags.