Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

När du inte är nöjd

Lupin barn

De flesta kunder är nöjda med det vi levererar i form av värme, vatten, el och likaså våra tjänster, t ex hämtning av hushållsavfall och möjlighet att lämna avfall på Boda. Har vi inte lyckats leva upp till dina förväntningar eller om du känner att något har blivit fel, så är du naturligtvis välkommen att kontakta oss. Vi vill ha nöjda kunder och därför är vår målsättning att snabbt svara på kundsynpunkter och rätta till det som har blivit fel.

Kontakta först vår Kundservice

Kundservice är våra specialister på kundsynpunkter och har som uppgift att ge dig bästa service. Du kan kontakta oss på flera sätt, välj det som passar dig bäst!

Telefon 0380-51 70 00 eller personligt besök: Läs mer om våra öppettider

Du kan också lämna dina synpunkter elektroniskt. Antingen skickar du ett mejl från din vanliga e-post eller så kan du framföra dina synpunkter här från hemsidan. Lämna Kundsynpunkt från hemsidan. Du kan också skicka ett vanligt brev till oss. Vår adress är då:

Nässjö Affärsverk AB
Kundservice
571 80 Nässjö

Du väljer själv om du vill vara anonym.

För oss är det viktigt att behandla alla kunder lika. För varje område finns lagstiftning, kommunala föreskrifter och såväl avtalsvillkor som branschvillkor som vi följer. I tveksamma fall har vi även kontakt med våra branschorganisationers juridiska avdelningar för att höra hur branschen totalt i Sverige förhåller sig till ett lagkrav eller annan knepig fråga som kan tolkas på olika sätt.

Opartisk rådgivning från andra instanser

Du kan också diskutera ditt ärende med kommunens konsumentrådgivare eller deras energirådgivare, som du når via kommunens webb, Klimat- och energirådgivning, eller Nässjö kommuns medborgarkontor, tel. 0380-51 80 00.

Konsumenternas energimarknadsbyrå kan också ge dig vägledning om hur du går vidare om du har en tvist med oss som elnätsbolag och vill få ditt ärende prövat.
Tel. 08-522 789 50 (telefontid måndag-fredag kl 9-12).

Du kan också ompröva ditt ärende hos följande organ

paragraf

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som har till uppgift att opartiskt, och kostnadsfritt, pröva konsumenttvister. Anmälan kan göras av en enskild konsument som har en tvist med en näringsidkare om köp av en vara, tjänst eller annan nyttighet. Postadress: Allmänna reklamationsnämnden Box 174  101 23 Stockholm

Du kan också låta pröva en eventuell tvist i allmän domstol (tingsrätt). Du bör dock först ta kontakt med ett ombud, t ex en advokat, som kan bedöma ditt ärende.

Energimarknadsinspektionen (EI) EI:s uppdrag är att arbeta för väl fungerande energimarknader. De har tillsyn över och utvecklar spelreglerna på el-, fjärrvärme- och naturgasmarknaderna. De arbetar för att stärka kundernas ställning och trygga samhällets behov av fungerande energidistribution och handel.

Rätt att begära medling hos Fjärrvärmenämnden - Varje kund som inte når överenskommelse med sitt fjärrvärmebolag har rätt att begära medling. Kontakta Kundservice för vidare information om detta tillvägagångssätt. (Fjärrvärmenämnden finns i Stockholm).

Rätt att begära prövning hos Statens VA-nämnd - Konflikter mellan kommuner eller kommunala bolag rörande vatten- och avloppsfrågor hanteras av Statens VA-nämnd som är första instans för mål inom hela landet. (Även VA-nämnden finns i Stockholm).

Överpröva beslut rörande renhållningsärenden - Är du som kund inte nöjd med det besked du har fått rörande en renhållningsfråga eller inte kan komma överens med oss rörande renhållningsärenden hänvisar vi till Tekniska Servicenämnden inom Nässjö kommun, som har möjlighet att pröva ditt ärende.

Dina rättigheter som konsument

Faktureringsgaranti - Om vi fakturerar din överföring för el mer än 5 månader för sent i förhållande till när en faktura skulle ha varit dig tillhanda, reducerar vi fakturabeloppet med 10%. Vi garanterar också räntefri avbetalningsplan med lika lång avbetalningstid som den debiteringsperiod som den försenade fakturan avser. Vid försenad fakturering debiterar vi dig aldrig för äldre förbrukning för elöverföring än 12 månader.

Rätt att inte missgynnas på grund av betalningssätt - Vi har inte rätt att missgynna dig på grund av det betalningssätt du har valt. Dock ska varje betalningssätt kunna bära sina egna kostnader. Pengar ska överföras till vårt bankgiro.

Rätt till information om avtalsvillkor innan avtal ingås - Innan du ingår avtal med oss kan du alltid ta del av aktuella avtalsvillkor samt de uppgifter som krävs enligt t ex Ellagen 11 kap. 13§ eller Fjärrvärmelagen §6. I Renhållningsföreskrifterna respektive Allmänna bestämmelser för Vatten och Avlopp framgår lokala bestämmelser som gäller i Nässjö kommun. De branschvillkor vi tillämpar finns under respektive verksamhet på denna webbplats.

Avbrottsersättning (elöverföring) - Vid avbrott i elförsörjningen som varar mer än 12 timmar följer vi de lagar som gäller för avbrottsersättning som gäller för såväl konsumenter som näringsidkare.