Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Pågående arbeten

Bild

Stora investeringar varje år

Varje år gör vi stora investeringar, främst inom fjärrvärme samt vatten och avlopp. Miljövänlig värmeproduktion, fler anslutningar till våra fjärrvärmenät samt modernisering av vatten- och avloppsreningsverk och ett omfattande förnyelsearbete på vårt VA-ledningsnät ger en bättre miljö för oss alla. På uppdrag av Nässjö kommun sker också utbyggnad och förnyelse i våra tätorter av gator och gatubelysning.

Läs om det som är på gång

Ibland finns en länk till fördjupad information om våra mer omfattande projekt. 

Plats Typ av arbete Klart Kontaktperson
       
Fredriksdal  Sjölund/Klinten, nyanläggning av kommunalt VA-system   Arbetet klart, kvarstår iordningsställande av yta.  Johan Grändemark, NAV tel. 0380-51 71 60
Nässjö, Tågdepå Nybyggnation - anslutning av fjärrvärme och VA Start januari 2022, färdigställande NAVs arbete  november/december 2022  Jonas Möller, NAV, tel. 0380-51 71 38 
Nässjö, Upplagsgatan Arbeten VA Projektet klart, återstår iordningställande av yta.  Johan Grändemark, NAV tel. 0380-51 71 60
Nässjö, Sjögärdsgatan mellan Lasarettsgatan och Skogsvägen. 

Större arbeten; byte ventiler, förnyelse vatten- avlopps- och dagvattenledningar, byte el- och belysningskablar, gatubelysningen byts till LED-armaturer, underhåll av fjärrvärmeledningarna i gatan.

Arbetet inleds med ventilbyten i korsningen Skogsvägen/ Sjögärdsgatan samt i korsningen Lasarettsgatan/ Sjögärdsgatan. Därefter löper arbetet på från Skogsvägen mot Lasarettsgatan.

Under arbetets gång kan det vara begränsad framkomlighet och du kan uppmanas att välja alternativa vägar. När arbetena är klara kommer gata och trottoar asfalteras.

Arbetet inleds v. 13 och kommer att pågå till v. 38, med uppehåll i semesterperioden.

 

Johan Grändemark, platschef NAV tel. 0380-51 71 60.

Carl Rydén, projektledare, Nässjö kommun tel. 0380-51 81 34

Nässjö, Queckfeldtsgatan mellan Ingsbergsgatan och Espingsgatan. 

Större arbeten; Förnyelse av vatten- avlopps- och dagvattenledningar, underhåll av fjärrvärmeledningar.

Boende utmed Queckfeldtsgatan kommer att drabbas av trafikstörningar, framkomligheten kommer att vara begränsad och delar av gatan kommer att stängas av. Om möjligt, välj annan väg. När arbeten är klara kommer gatan att asfalteras.

Busstrafiken utmed gatan kommer att påverkas av arbetena. Besök www.jlt.se för att se hur just din busslinje påverkas.

Arbetet inleds v. 13 och kommer att pågå till v. 37, med uppehåll i semesterperioden.

Alexander Furubrink, platschef NAV tel. 0380-51 71 64

Carl Rydén, projektledare, Nässjö kommun tel. 0380-51 81 34

Nässjö, Gamlarpsvägen

Byte av VA-ledningar.

Det kommer att förekomma störningar i vattenleveransen vid ett par tillfällen.

Fordons- och busstrafiken kommer att ledas om via Runnerydsgatan där vi också anordnar tillfälliga busshållsplatser.

Under arbetets gång kan det vara begränsad framkomlighet och du kan uppmanas att välja alternativa vägar. När arbetena är klara kommer gatan att asfalteras.

Arbetet inleds v. 15 och kommer att pågå till v. 41 med uppehåll i semesterperioden.

Tony Hallberg, platschef NAV tel. 0380-51 71 65

 

Nässjö, Brinellgatan Ombyggnation busshållplatser Arbetet inleds v. 24 och beräknas pågå till v.26 Tony Hallberg, platschef NAV tel. 0380-51 71 65
Nässjö, Mellangatan

Ny busshållplats, ombyggnation gång/cykelbana mellan Handskerydssjön och järnvägsbron samt VA-arbeten där vi skall förlägga en ny bevattningsledning från Handskerydssjön.

Under projektets gång kommer vi utföra arbeten under en natt, detta sker vid korsningen Hornsgatan/Vattenverksgatan fram till järnvägen/undergången.

Detta innebär att vägen kommer att vara helt avstängd mellan 22,00 till 04-00 ca. Berörda kunder kommer att informeras när detta sker, via sms och/eller information i brevlådan.

Arbetet inleds v. 32 och beräknas vara avslutat v.39 Alexander Furubrink, platschef NAV tel. 0380-51 71 64

Miljön i fokus

För NAV är fokus på miljön en självklarhet. Vi satsar på effektiviseringar och säkrare leveranser, miljövänlig streamad värme (fjärrvärme) och projekt som ska skydda våra vatten och övrig natur. Vår närmiljö är också viktig för att din vardag ska fungera. Du ska känna dig trygg och uppleva trivsel där du bor och rör dig till vardags.