Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Sök bidrag för energieffektivisering

Vy över Nässjö

Nu kan du som bor i ett el- eller gasuppvärmt småhus ansöka om bidrag för vissa energieffektiveringsåtgärder. Du kan ansöka om bidrag för materialkostnader för vissa åtgärder på värmesystemet, till exempel att ansluta till fjärrvärme. Du kan också ansöka om bidrag för åtgärder på klimatskärmen (en byggnads klimatskärm är dess golv, tak, ytterväggar, fönster och dörrar som utgör gränsen mot omgivningen), men bara om du först fått bidrag till åtgärder på värmesystemet i samma hus.

Så ansöker du om bidrag för värmesystemsåtgärder

För att få bidraget ska du först ansöka om det hos Boverket. Ansökan handläggs sedan av Länsstyrelsen som bestämmer om du får bidraget eller inte. När dina åtgärder hemma är färdigställda skickar du in en begäran till Boverket om att få bidraget utbetalat.

Du ska ansöka om bidraget inom fyra månader från att åtgärderna påbörjats, men även du som utfört åtgärder från den 8 november 2022 kan ansöka. Ansökan ska då göras inom tio månader från det att åtgärderna påbörjades.

Läs om alla förutsättningar hos Boverket

Bidrag för klimatskärmsåtgärder

Om du får ett positivt beslut om bidrag till värmesystemsåtgärder kan du även söka bidrag för materialkostnader vid så kallade klimatskärmsåtgärder. Exempel på klimatskärmsåtgärder är

  • byte av dörrar och fönster
  • tilläggsisolering
  • tilläggsglasrutor till befintliga fönster eller dörrar.

Hur mycket kan jag få?

Summan av de bidragsberättigade materialkostnaderna behöver vara mer än 20 000 kronor för att du ska få bidrag. Du kan få bidrag för högst hälften av de bidragsberättigade kostnaderna, men maximalt 30 000 kronor för värmesystemsåtgärder och 30 000 kronor för klimatskärmsåtgärder.

Om du har frågor om bidraget vänder du dig till Länsstyrelsen i ditt län.

För det utförda arbetet kan du fortfarande vara berättigad till ROT-avdrag. Mer information om ROT-avdraget hittar du hos Skatteverket.