Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Frågor och svar om prishöjning för fjärrvärme 2024

Hur mycket höjs fjärrvärmepriset den 1 januari 2024?

Fjärrvärmepriset höjs inte alls den 1 januari 2024. Då gäller samma pris som under 2023. NAVs styrelse beslutade den 16 januari att fjärrvärmepriset inte ska höjas i januari.

När höjs fjärrvärmepriset?

Fjärrvärmepriset höjs istället den 1 april 2024. Detta beslutades av NAVs styrelse den 16 januari 2024.

Hur mycket höjs fjärrvärmepriset den 1 april 2024?

Den 1 april höjs fjärrvärmepriset med 24%.  Detta beslutades av NAVs styrelse den 16 januari 2024.

Skulle inte fjärrvärmepriset höjas med 17% från 1 januari 2024?

Jo, ett sådant beslut fattades i oktober 2023 men NAVs styrelse drog tillbaka det beslutet den 16 januari 2024. Detta efter att NAV fått kritik från branschorganisationen Fastighetsägarna i Jönköpings län. Kritiken handlade om att de ansåg att kunderna inte informerats om höjningen på rätt sätt.

Varför höjs fjärrvärmepriset med 24% istället för 17%?

På grund av det nya beslutet att skjuta fram höjningen, från 1 januari till 1 april, så måste priset höjas mer än vad som tidigare aviserats. Detta för att täcka kostnaderna för biobränslet (rester från skogen) som förbrukas när vi eldar i fjärrvärmepannan under perioden januari-mars.

Kommer NAV tjäna mer pengar nu när det fattats ett nytt beslut?

Nej, med den prisjustering som NAVs styrelse nu tagit beslut om blir de budgeterade intäkterna för helåret 2024 på samma nivå som för det tidigare beslutet. Detta innebär också att kostnaden för fjärrvärmekunden totalt sett blir densamma som för det tidigare tagna beslutet. Det budgeterade rörelseresultatet för fjärrvärmeverksamheten för 2024 blir dock negativt. Prognosen för rörelseresultatet ligger på -1,7 mnkr.

Varför måste priset höjas över huvud taget?

Det senaste årets utmanande läge på energi- och bränslemarknaderna, i kölvattnet av Rysslands krig mot Ukraina, har bla inneburit ökad efterfrågan på fjärrvärme i Europa samt en minskad tillgång på fast biobränsle – detta resulterar i att kostnaderna ökar. Det biobränsle som vi eldar med har en kostnadsökning på 70-100%.

Under 2021 och 2022 när vår elproduktion levererade en extra bra intäkt, på grund av de höga elpriserna, beslutade styrelsen att inte höja taxan varken inför 2022 eller 2023.

Vi arbetar kostnadsmedvetet inom bolaget och vår målsättning är att ha en långsiktig hållbar ekonomi. Till våra kunder leverera vi trygga, stabila och långsiktiga leveranser av fjärrvärme där vi har beredskap alla dagar i veckan året runt. Vi har även en dialog med våra ägare, Nässjö kommun, om bolagets resultatkrav.

Hur ofta justeras fjärrvärmepriserna?

Fjärrvärmepriserna justeras bara en gång om året och förändringen gäller då vanligtvis från årsskiftet. Sedan 2017 till 2022 har kostnaden för Nässjö kommuns fjärrvärmekunder ökat marginellt, tre höjningar på sammanlagt 5%. Under samma tidsperiod har konsumentprisindex ökat avsevärt mer, cirka 25%.

Kommer priset för fjärrvärme att sänkas inför 2025?

Priset för fjärrvärme påverkas i hög grad av prisutvecklingen på biobränsle, och vi kan i nuläget inte säga hur priset på biobränsle kommer utvecklas kommande år. Men oavsett kostnadsutvecklingen så innebär det högre prisläget att vi inte kommer behöva höja lika mycket, alternativt sänka priset mer, än vad som skulle vara fallet med en 17%-ig höjning för helåret 2024.

Varför ska jag ha fjärrvärme?

Fjärrvärme är en trygg, bekväm, driftsäker, hållbar tjänst där värmen strömmas i rör under marken. Vi strömmar varmt vatten för att värma upp hushåll, arbetsplatser och andra lokaler. Vi står för all utveckling av tjänsten värme. Du som kund kan använda så mycket du vill – dygnet runt, året om. Vi gör jobbet åt dig så du kan fortsätta att njuta av skön inomhusmiljö och varmt duschvatten.

Fjärrvärme drar nästan ingen el alls så genom att ha fjärrvärmeuppvärmning istället för annan elkrävande uppvärmning så bidrar du till att avlasta elnätet.

Du som kund kan känna dig trygg – NAV har beredskap dygnet runt alla dagar på året om något oförutsett skulle inträffa med fjärrvärmen.

Fjärrvärmecentralen som är installerad hos dig som kund är robust, tyst och hållbar.

Vid framställning av fjärrvärme i NAVs kraftvärmeverk så framställs även el som en biprodukt. Så genom att du har fjärrvärme så minskar du elanvändningen samtidigt som du också bidrar till att NAV kan tillverka och tillföra mer el till elnätet.

Vilka skyldigheter har NAV mot sina fjärrvärmekunder?

Som fjärrvärmeleverantör är vi skyldiga att informera dig som kund att du har rätt att begära förhandling, ansöka om medling eller säga upp ditt avtal med oss. Du som kund har tre veckor på dig att begära förhandling, www.nav.se/rattigheter och www.nav.se/fjarrvarmelagen. På vår hemsida www.nav.se/fjarrvarmeavtal  – kan du läsa mer om dina rättigheter, se de allmänna samt särskilda avtalsvillkor. Se även Fjärrvärmelagen §18 (SFS 2008:263).