Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Lokala miljövärden

Miljövärdering av fjärrvärme – våra lokala miljövärden 2022

Rapsfält med blå himmel

Rapsfält

De lokala miljövärdena utgör en årlig redovisning av miljöpåverkan från produktion- och distribution av fjärrvärme för fastighetsuppvärmning i Nässjö kommun. Miljövärderingen genomförs utifrån en gemensam metodik som Energiföretagen Sverige och kundorganisationerna i Värmemarknadskommittén, VMK kommit överens om.
Miljövärderingen bygger på kriterier för resurseffektivitet, klimatpåverkan och andel fossila bränslen.

Bränsle energiproduktion

Till fjärrvärme samt elproduktion använder sig NAV i huvudsak av biobränslen från skogen. De bränslen som används består av grot samt restprodukter från sågverk. 
Som effektreserver används MFA och EO1 som importeras.
NAV har hållbarhetsintyg för biobränslen.

Resurseffektivitet - hur effektivt energin används

Resurseffektivitet redovisas som den primärenergi som använts i förhållande till den värmeenergi som levererats till kund. Primärenergi är ett mått på energi från naturens resurser som inte genomgått någon omvandling. Exempel på detta är träd från skogen, råolja och kol. Vind, sol och vattenkraft är också exempel på primärenergi.

Primärenergifaktor
Nässjö: 0,07
Bodafors: 0,10
Anneberg: 0,22

Klimatpåverkan - hur mycket koldioxid som släpps ut under hela produktionskedjan

Klimatpåverkan redovisas som utsläpp av koldioxidekvivalenter från produktion- och transport samt från energiomvandlingen i fjärrvärmeverket. Koldioxidekvivalenter är ett mått på utsläpp av växthusgaser.
Nässjö
Förbränning: 6,41 g CO2 ekv/kWh
Transport och produktion av bränslen: 6,03 g CO2 ekv/kWh
Bodafors
Förbränning: 10,59 g CO2 ekv/kWh
Transport och produktion av bränslen: 9,25 g CO2 ekv/kWh
Anneberg
Förbränning: 18,12 g CO2 ekv/kWh
Transport och produktion av bränslen: 19,12 g CO2 ekv/kWh

Nätspecifik information:

Nässjö
Levererad värme: 147 GWh
Producerad el: 28,2 GWh
Totalt tillförd energi till värmeproduktion: 158 GWh
Varav el: 4 GWh
Fördelning tillförd energi till värmeproduktion:
Förnybart: 79,5%, Återvunnen Energi: 19,4%, Fossilt: 1,1%
Bodafors
Levererad värme: 9,5 GWh
Totalt tillförd energi till värmeproduktion: 14 GWh
Fördelning tillförd energi till värmeproduktion:
Förnybart: 89,8%, Återvunnen Energi: 8,8%, Fossilt: 1,4%
Anneberg
Levererad värme: 1,5 GWh
Totalt tillförd energi till värmeproduktion: 2 GWh
Fördelning tillförd energi till värmeproduktion:
Förnybart: 96,6%, Återvunnen Energi: 0%,  Fossilt: 3,4%
------------------------------------------------------------------------
Ursprungsspecificerad el: Bixia Miljömärkt
Klimatpåverkan för använd el (g CO2 ekv/kWh): 0 g CO2 ekv/kWh
Procentandel fossilt för använd el: 0%
Primärenergifaktor för använd el : 1,1