Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Intresseanmälan för fjärrvärme

Vad kostar det

Verkar fjärrvärme intressant? Lämna en intresseanmälan i formuläret här nedan eller skicka ett mejl till info@nav.se med namn, adress och telefonnummer så undersöker vi om det finns möjlighet att ansluta din fastighet.

Intresseanmälan

*) obligatoriska fält

*

Hantering av personuppgifter

paragraf

Den 25 maj 2018 trädde den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Den ersätter den nuvarande personuppgiftslagen (PuL) och ger de registrerade ett starkare skydd när det gäller hur personuppgifter får hanteras.

Som kund hos Nässjö Affärsverk AB och Nässjö Affärsverk Elnät AB ska du känna dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt. Det yttersta personuppgiftsansvaret har styrelsen för resp. bolag, men samtliga medarbetare har ett ansvar för att följa lagen när man i sina olika roller hanterar personuppgifter.

Insamling av personuppgifter

Personuppgifter kommer in till oss genom:

 • Kundens egen anmälan vid t ex flytt
 • Fastighetsägares, mäklares eller avflyttandes information vid inflytt
 • Fastighetsregistret
 • Kunden tecknar avtal
 • Kundens egen anmälan till e-tjänster
 • Att du själv kontaktar oss och lämnar kontaktuppgifter
 • Genom att ditt mobilnummer hämtas från din teleoperatörs databas

Vilka personuppgifter behandlar vi?

 • Namn
 • Bostadsadress och anläggningsadress
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter (tel. e-post)

Dessutom hanterar vi indirekta personuppgifter som t ex mätarnummer, fastighetsbeteckningar.

Vi har kameraövervakning på några av våra anläggningar och Dataskyddsförordningen reglerar även denna personuppgiftsbehandling. 

Ändamål
Vi använder personuppgifter för att leverera och ta betalt för tjänster, och vikten av säker identifiering är av största betydelse. Vi skickar olika former av information till våra kunder, t ex Nytt från NAV samt information vid driftsavbrott. Vi genomför marknadsföringskampanjer i syfte att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Vi upprättar statistik åt myndigheter och intresseföreningar.

Rättslig grund
Den rättsliga grunden för att samla in och behandla personuppgifter är för att fullgöra ett avtal, eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett avtal kan ingås.

Tillgång till personuppgifterna
Bara medarbetare som har behov av personuppgifterna i sitt arbete har tillgång till dessa, vilket sker bl a genom behörighetsstyrning.

Vi samarbetar med leverantörer och entreprenörer, och i dessa fall tecknar vi biträdesavtal som reglerar hur personuppgifterna får hanteras.

Gallring
Vi sparar inte personuppgifter längre tid än nödvändigt. Fastställda gallringsrutiner finns och säkerställer att vi tar bort uppgifter som inte längre behövs.

Våra kunders rättigheter

Som kund har du rätt till:

 • Information om behandlingen (ändamålet, vilka uppgifter, åtkomst, lagringstid)
 • Registerutdrag (vilka uppgifter vi har hos oss)
 • Rättning av felaktiga uppgifter
 • Radering av uppgifter i de fall det inte strider mot annan lagstiftning

 Om du har frågor som rör ovanstående information, är du välkommen att kontakta Kundservice.

Kamerabevakning

Syftet med kamerabevakning på Nässjö Affärsverks anläggningar är att

 • Skydda anläggningarna mot obehörigt intrång
 • Få en säkrare arbetsmiljö gällande hot och våld
 • Övervaka processer
 • Följa regelverket i ADR-lagstiftningen när vi tar emot och lagrar farligt gods

Den lagliga grunden för detta är intresseavvägning, dvs NAVs intresse av att skydda personal och anläggningar är av större intresse än den enskildes intresse av att inte kamerabevakas.

Kamerorna spelar in material dygnet runt och materialet sparas i max 7 dagar, sedan raderas filen. All lagring sker lokalt.

Kamerorna är enbart uppkopplade mot larmcentral när anläggningen är larmad, och larmcentralen har endast tillgång till kamerorna vid utlöst larm.

Information
För mer information kan du vända dig till Kundservice.

Du har rätt till:

 • Information om behandlingen (ändamålet, vilka uppgifter, åtkomst, lagring)
 • Registerutdrag (vilka uppgifter vi har hos oss)
 • Rättning av felaktiga uppgifter
 • Radering av uppgifter i de fall det inte strider mot annan lagstiftning 

Kontaktuppgifter till dataskyddsombud är

dataskyddsombud@hoglandet.se   tel. 0380-51 75 19

 Har du klagomål kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten, imy@imy.se