Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Fjärrvärmelagen - rätt till förhandling, medling och uppsägning

Den gällande fjärrvärmelagen (2008:263) reglerar din rätt att begära förhandling, medling och uppsägning av ditt fjärrvärmeavtal i samband med prisändringar. Här kan du läsa en del av fjärrvärmelagen. Lagen i sin helhet kan du läsa på Riksdagens webbplats. 

Rätt till förhandling och medling

Om du inte nöjd med det nya fjärrvärmepriset har du möjlighet att begära förhandling med Nässjö Affärsverk AB. En sådan begäran ska göras senast tre veckor från dagen då du blev underrättad om det nya priset. Begäran om förhandling ska skickas till:
Nässjö Affärsverk AB
Energiavdelningen
57180 Nässjö
 
Om förhandlingen inte leder fram till en överenskommelse mellan dig och Nässjö Affärsverk AB kommer vi att meddela dig att förhandlingen är avslutad. Du har då möjlighet att ansöka om medling hos Fjärrvärmenämnden. Ansökan om medling ska ha kommit in till Fjärrvärmenämnden senast tre veckor från den dag Nässjö Affärsverk AB meddelat att förhandlingen avslutats.

Rätt att säga upp fjärrvärmeavtalet

Vill du säga upp avtalet om fjärrvärme till följd av det nya fjärrvärmepriset har du rätt att göra det senast två månader från den dag du underrättats om det nya priset. Denna rätt att säga upp avtalet gäller oavsett om du begärt förhandling eller medling om det nya fjärrvärmepriset.

Om du begärt förhandling avseende det nya fjärrvärmepriset och förhandlingarna inte resulterat i någon överenskommelse, har du rätt att säga upp fjärrvärmeavtalet senast tre veckor från den dag Nässjö Affärsverk AB meddelat dig att förhandlingarna avslutats.

Om du har ansökt om medling avseende det nya fjärrvärmepriset och medlingen inte resulterat i någon överenskommelse, får du säga upp avtalet om fjärrvärme senast tre veckor från den dag Fjärrvärmenämnden meddelat beslut att avsluta medlingen eller om ansökan lämnats utan bifall, senast tre veckor från dagen för detta beslut.

Om du säger upp avtalet till följd av det nya fjärrvärmepriset, upphör avtalet att gälla tre månader från dagen för uppsägningen.

Avtalsvillkor fjärrvärme

Priser fjärrvärme

När du inte är nöjd

Energirådgivning