Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Samråd elnätsförstärkning Muggebo

Tillståndsansökan för två 52 kV-luftledning med markkabel mellan avgreningspunkt vid Brinellgymnasiet och station Muggebo

NAV Elnät AB (NAV) har för avsikt att ansöka om tillstånd för två 52 kV markkablar mellan avgreningspunkten vid Brinellgymnasiet och Muggebostationen i östra delen av Nässjö stad. Efter tidigare genomfört samråd framkom synpunkter som gjort att ytterligare alternativa sträckningar utretts. Kablarna kommer ersätta befintlig luftledning enligt sträckning på figur 1 nedan. NAV avser att ansöka om tillstånd för de nya markkablarna därav detta samråd. Tillståndet söks hos Energimarknadsinspektionen.

Lokalisering och utformning

Huvudalternativet består i att kabel förläggs enligt sträckning som redovisas på figur 1 nedan. Information och synpunkter i det fortsatta samrådet kommer att ligga till grund för kommande miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

 

Figur 1: Huvudalternativet med kabel är inritade med streckad röd färg och befintlig luftledning som ska raseras är inritad med svart

Figur 1. Huvudalternativet med kabel är inritat med streckad blå färg och befintlig luftledning som ska raseras är inritad med svart.

Ytterligare information & synpunkter

Önskas kompletterande information går det bra att ladda ned samrådsunderlaget nedan.

Samrådet genomförs enligt 6 kap. 4§ miljöbalken och utförs av Kraftkällan konsult AB på uppdrag av NAV. 

Om du vill lämna synpunkter på projektet eller önskar ytterligare information är du välkommen att kontakta Erik Ståhl, via tel. 072-710 28 60 eller e-post erik.stahl@kraftkallankonsult.se.  Du kan också skicka dina synpunkter till Erik Ståhl, Kraftkällan konsult AB , Norra Järnvägsgatan 6A, 352 33 Växjö. 

Sista dag för synpunkter: 2021-03-04

Samrådsunderlag