Sök
Sök

Samråd elnätsförsörjning Muggebo

Tillståndsansökan för två 52 kV-luftledning med markkabel mellan avgreningspunkt vid Brinellgymnasiet och station Muggebo

Nässjö Affärsverk Elnät AB (NAV) har för avsikt att ansöka om tillstånd för två 52 kV markkablar mellan avgreningspunkten vid Brinellgymnasiet och Muggebo stationen i östra delen av Nässjö stad. Kablarna kommer ersätta befintlig luftledning enligt sträckning på figur 1 nedan. NAV avser att ansöka om tillstånd för de nya markkablarna därav detta samråd. Tillståndet söks hos Energimarknadsinspektionen.

Lokalisering och utformning

Huvudalternativet består i att kabel förläggs enligt det alternativ som redovisas på figur 1 nedan. Information och synpunkter som framkommer i det fortsatta samrådet kommer att ligga till grund för kommande miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

 

Karta med inritade markkablar mellan avgreningspunkten vid Brinellgymnasiet och Muggebo stationen i östra delen av Nässjö stad

Figur 1. Huvudalternativet med kabel är inritat med streckad röd färg och befintlig luftledning som ska raseras är inritad med svart.

Ytterligare information & synpunkter

Önskas kompletterande information går det bra att ladda ned samrådsunderlaget nedan.

Samrådet genomförs enligt 6 kap. 4§ miljöbalken och utförs av Kraftkällan konsult AB på uppdrag av NAV. 

Om du vill lämna synpunkter på projektet eller önskar ytterligare information är du välkommen att kontakta Erik Ståhl, via tel. 072-710 28 60 eller e-post erik.stahl@kraftkallankonsult.se.  Du kan också skicka dina synpunkter till Erik Ståhl, Kraftkällan konsult AB , Norra Järnvägsgatan 6A, 352 33 Växjö. 

Sista dag för synpunkter: 2020-10-16

Samrådsunderlag