Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök
Sök

Avbrottsersättning

Elledning och tång

Enligt gällande lagstiftning har varje kund ansluten till elnätet rätt till avbrottsersättning från elnätsägaren om överföringen avbrutits helt under en sammanhängande tid om minst 12 timmar.

Avbrottet får inte vara orsakat av kundens försummelse. Fler detaljer kring rätten till avbrottsersättning regleras i våra generella avtalsvillkor som är tecknade mellan vår branschorganisation Svensk Energi och Konsumentverket. 
Dessa villkor hittar du under rubriken Avtalsvillkor Elnät

I korthet

  • Avbrottsersättning gäller för alla tillkopplade kunder inom NAV Elnät ABs distributionsområde. För kunder som inte fullgjort sina åtaganden och fått elen avstängd gäller inte ersättningen. Kunder som på egen begäran har haft elen avstängd får inte heller någon ersättning.
  • NAV Elnät äger rätt att utföra planerade avbrott för att utföra arbeten utan att kunden har rätt till ersättning.
  • Om avbrottet ligger utanför NAV Elnäts kontrollansvar utgår ingen ersättning.
  • Tiden för avbrottets början räknas från den tidpunkt NAV Elnät fått kännedom om avbrottet.
  • För att avbrottsersättning ska betalas ut måste avbrottet vara sammanhängande i minst 12 timmar.
  • Ett avbrott anses ha upphört om elen fungerat oavbrutet under minst två sammanhängande timmar.
  • SkadeståndOavsett längd på elavbrott kan kund ha rätt till skadestånd enligt ellagen. Om skadestånd utgår avräknas avbrottsersättningen.
  • Utbetalning: Ersättning till kund sker i första hand som kreditering på kommande faktura. All avbrottsersättning skall vara utbetald senast 6 månader efter avbrottet. Kund som ej erhållit avbrottsersättning har två år på sig att göra anspråk på ersättning, annars går rätten förlorad.

Ersättningsnivåer

Tabellen här nedan sammanfattar ersättningsnivåerna för avbrottsersättning beräknat på avbrottets längd och beräknad årlig nätkostnad. 

Ersättningsnivåer elavbrott

 

Har du frågor om de avtalsvillkor som gäller för dig som är kund hos oss,
är du välkommen att höra av dig.