Close

Google Translate

Choose language in the menu to the right.

Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Sök

Välbesökt informationsmöte 28 november

Skärsboda

På det välbesökta mötet lämnades information om statusen på VA-projektet i Hansarp/Skärsboda.

Tidplanen är något försenad, och vi räknar med att etablera oss i området före julhelgen och börja gräva efter helgerna. Om vi får en gynnsam vinter och kan gräva hela tiden är målet att vara färdiga i slutet av maj, vilket innebär inkoppling i slutet av sommaren.

Just nu jobbar vi med trafikanordningsplaner. Grävningen kommer tyvärr att medföra olägenheter för trafiken i området, men vi hoppas att kunna hitta lösningar som fungerar för de boende. Vi kommer att ha en dialog med referensgruppen samt informera bl a på hemsidan.

NAV kommer att gräva i egen regi med två arbetslag som arbetar parallellt. Det ena laget kommer att börja gräva där befintligt VA finns i slutet av Skärvövägen och fortsätta hela vägen till infarten till Talgoxevägen. Det andra laget gräver vid Grönfinksvägen/Gulsparvsvägen.

Tekniken som används är tryckavlopp med en pump på varje fastighet. Pumpen tillhandahålls och driftas av NAV.

Fiber kommer att läggas med i hela området.

På grund av Sigvard Zachrissons sjukskrivning har en ny projektledare utsetts: Hans Friberg, WSP Management. Även Andreas Johansson, WSP, kommer att leda projektet, framförallt i genomförandefasen.

Fler detaljer finns att läsa i bifogade dokument och länkar.

application/pdf Mötespresentation (1,31 MB)

Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd

Kontrollplan

Uppdaterat 2017-11-30

Informationsmöte 28 november

Ett informationsmöte planeras till tisdag 28 november kl 18.00 i Stadshuset i Nässjö.

En inbjudan kommer att skickas ut om ett par veckor.

Uppdaterat 2017-10-20

Lägesinformation 26 september

Skärsboda

Planering och projektering av VA-ledningar och opto pågår och beräknas vara klart inom den närmaste tiden. Direkt därefter påbörjar vi upphandling av material.

Besiktning av byggnader är genomfört till största delen, några enstaka hus samt skorstensbesiktning återstår.

Förhandling av markavtal och intrångsavtal påbörjas denna vecka.

Byggstarten beräknas bli något försenad och blir preliminärt inte före månadsskiftet nov/dec.

Uppdaterat 2017-09-26

Lägesinformation 8 augusti

Besiktning av hus inför schaktarbeten  

Hansarp_Skärsboda 2  170811

Under augusti planerar vi att genomföra besiktning av hus med hjälp av vår entreprenör BGK. De kommer huvudsakligen att utföra besiktningen under v.34 , 21-25/8. BGK  kontaktar respektive fastighetsägare och några besiktningar kommer att ske under andra datum efter överenskommelse. En andel fastigheter kommer endast besiktigas utvändigt och där tar BGK kontakt med fastighetsägaren på plats - dvs inget brev skickas ut i förväg.

Uppdaterat 2017-08-17

Lägesinformation 31 maj

Arbetet med projektering och planering av VA-ledningarna följer i stora drag plan och tidigare presenterad översiktlig tidplan.

Vi har gjort en dimensionering av erforderliga VA-ledningar. Denna visar att vi måste förstärka vattenledningarna längre än vi hade hoppats. Större vattenledningar måste förläggas från Idrottsplatsen på Skärvövägen och fram till planerat område. Detta innebär mer arbete med att hitta lämplig sträckning och överenskommelser med markägare.

Huvudalternativ i dagsläget är att försöka lägga vattenledning i sjön Stensjön och komma fram i södra delen av Talgoxevägen. Det skulle vara en fördel att få matning av vatten från två håll. Innan vi är där återstår dock tillstånd och marköverenskommelser.

Nya vattentäkter för att förstärka och säkra tillgången har borrats och kommer nu att provpumpas. Om det ser bra ut behövs också en vattendom för uttag av grundvatten.

Kommunalt VA byggs ut i Skärsbod

Närmast kommer vi att förhandla med markägare om intrångsavtal för ledningar. Efter semestern blir det besiktning av hus för att kunna utreda och reglera om det skulle uppstå skador under schakt- och sprängningsarbetena.

Vi har också tittat lite på hur schaktarbete kommer att genomföras. Inne i stugområdet är det ont om plats med smala vägar som kommer att innebära att framkomligheten kommer att bli mycket begränsad under tiden vi gräver och lägger rör. Tidvis kommer man inte kunna nå sin fastighet men vi återkommer med mer information om detta senare. Vi kommer att tillämpa grundförläggning av ledningarna med isolering och värmetillförsel under den kalla årstiden. På så sätt minskar vi det totala behovet av schaktning.  Vi bedömer också att vi kommer att behöva tillfälliga upplagsplatser för schaktmassor under arbetet.

Vi har fått in ca 50 st kartor med önskemål om läge för anslutningspunkter i tomtgräns. Vi skulle vara tacksamma om de kvarvarande tomterna meddelar sina önskemål. Vi tror att det är viktig att anpassa anslutningspunkten till befintliga VA-anordningarna så vi uppmanar till att skicka in utsända kartor eller kontakta oss.

Uppdaterat 2017-05-31

 

Lägesinformation 30 mars

Skärsboda

Projektet fortlöper så här långt enligt tidplan. Vi har ledningssträckningar i stort fastställda och markundersökning är genomförd. En profilritning finns nu uppritad för ledningssträckningen där också uppmätt berg finns angivet. Pdf-filer på profilerna finns nedan. Vill man kolla läget vid speciell punkt, måste man använda motsvarande planritning och dess avståndsangivelse för att hitta rätt. T ex motsvaras profil 303 av karta 203 (som finns allra längst ner på sidan).

Vi har skickat ut kartor till respektive fastighetsägare med möjlighet att önska läge för anslutningspunkt (servis). Vi kommer också, i mån av möjlighet, hjälpa till med råd om lämpligt läge vid besvärliga förhållanden.

Vi kommer snart att påbörja förhandling med aktuella markägare för att förhoppningsvis kunna teckna avtal om rätt att förlägga VA-ledningar i området.

Dricksvattentillgången i Stensjön är i dagsläget begränsad, och därför söker vi efter nya brunnar för att förstärka tillgången på dricksvatten. Hittills har vi provborrat två nya brunnar i området där befintlig vattentäkt ligger. De första indikationerna pekar på att det kan finnas tillräckligt med vatten av godtagbar kvalitet, men vi behöver mer undersökningar och provpumpning för att kunna gå vidare.

På projekteringssidan återstår bl a dimensionering av ledningar. För projektet behövs också formella tillstånd. Så här långt har vi haft samråd enligt Miljöbalken kap.12 §6 och fått godkännande av Länsstyrelsen. Vi kommer nu att söka strandskyddsdispens för ledningsarbete och så småningom också tillstånd/vattendom för ökat vattenuttag.

application/pdf Profil 302 (70,56 kB)

application/pdf Profil 303 (71,79 kB)

application/pdf Profil 304 (64,64 kB)

application/pdf Profil 305 (73,80 kB)

application/pdf Profil 306 (62,81 kB)

application/pdf Profil 307 (69,92 kB)

 

Uppdaterat 2017-03-31

Informationsmöte 7 februari

Stadsparken

På det välbesökta informationsmötet i Stadshuset inledde planarkitekt Erik Almquist från Samhällsplaneringskontoret med att lämna en bakgrund till den VA-utbyggnad som sker i olika områden inom Nässjö kommun. För att komma fram till vilka områden som ska byggas ut, och i vilken ordning, har man värderat olika aspekter samt bedömt konsekvenser för hälsa och miljö. Detta har sedan mynnat ut i en VA-plan som sträcker sig fram till år 2018.

Tony Hadarson, VD för Citynet, informerade om att man tillsammans med NAV samförlägger stomnät och anslutningsnät för fiber i området. Man lägger fram till tomtgräns och därefter gräver husägaren på den egna tomten. Anslutningsavgiften är 15 000 kr, men man behöver 20-25 intresserade för att anslutning ska ske. För kommunikationen ansvarar Zitius som i sin tur har flera olika tjänsteleverantörer.

Nässjö Affärsverks projektledare Sigvard Zachrisson redogjorde för projektet som så smått dragit igång. Tidplanen är att projektering sker vår/sommar 2017, vi börjar bygga i höst och klart för inkoppling sommaren 2018. Aktörer i projektet är Samhällsplaneringskontoret, Citynet, WSP-konsult, Skandinavisk Kommunalteknik (pumpleverantör) och Nässjö Affärsverk AB.

Kartor över ledningssträckningen visades och tekniken med LTA-pumpar förklarades. En förbindelsepunkt till varje fastighet kommer att upprättas och vi kommer att skicka ut kartor så att man kan önska läge på pumpens placering. Vi kommer också att erbjuda rådgivning om så önskas.

Övriga frågor som togs upp:
- Man får ha egen brunn kvar om den är godkänd.
- Man kan få ersättning för befintligt avlopp om det är max 10 år gammalt.
- Dagvatten, regn- och smältvatten får inte anslutas.
- Erbjudande om besiktning inför schaktning och sprängning, för att reglera ev. skada.
- Informationsbroschyren (se info 2017-02-03 nedan) innehåller detaljerad information om förfarandet.

application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation Presentation (10,56 MB)

Uppdaterad 2017-02-08

Byggnation VA i Hansarp/Skärsboda

Vinterbild

Vid framtagande av VA-planen för Nässjö kommun har kommunen identifierat ett antal områden med samlad bebyggelse och enskilda avlopp, där kommunen anser sig ha skyldighet, enligt Lag (2006:417) om allmänna vattentjänster, att med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön bygga ut en kommunal VA-lösning. Nässjö Affärsverk AB har fått uppdraget att utföra detta.

Projektet ska bekostas av dem som är i behov av VA-tjänsten, via anläggningsavgiften i VA-taxan.

Projektet har under senhösten 2016 rullat igång med möten med styrgrupp, referensgrupp och projektgrupp, och den 7 februari är ett informationsmöte inplanerat för samtliga fastighetsägare. Inbjudan har skickats ut.

En grov tidplan är:

  • Översiktlig planering - vinter 2017
  • Detaljplanering - vår-sommar 2017
  • Upphandling - för närvarande inte aktuellt
  • Byggnation startar - hösten 2017
  • Inkoppling - sommaren 2018

Vi kommer fortlöpande att under projektets gång uppdatera hemsidan med information.

Några viktiga dokument finns tillgängliga nedan.

application/pdf Karta 202 (135,25 kB)

application/pdf Karta 203 (164,30 kB)

application/pdf Karta 204 (163,15 kB)

application/pdf Karta 205 (138,71 kB)

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Lathund (951,01 kB)

Kontaktuppgifter: Projektledare: Hans Friberg, WSP, tel 073-070 81 40, mail hans.friberg@wspgroup.se
                           Andreas Johansson, WSP, tel 070-217 54 70, mail andreas.johansson@wspgroup.se                      

                        Projektadministratör: Gunilla Fransson tel 0380-51 70 35, mail gunilla.fransson@nav.se

Uppdaterat 2017-02-03

 

Öppettider
Kundservice, Boda mm
Påsar för matavfall
Se var du hämtar nya
SMS-Påminnelse
Missa inte sophämtningen
Pågående arbeten
Det här gör vi just nu
Nässjö Affärsverk
Vilka är vi och vad gör vi?
Upphandlingar
Gör affärer med oss
Vitvaror
Beställ hämtning
Jobba hos oss
Har vi någon tjänst till dig?